Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 4 | 2 | 5-15

Article title

OPINIA PIELĘGNIAREK NA TEMAT PRACY OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZPITALACH I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH

Content

Title variants

EN
The opinion of nurses about the work of medical caregivers employed in hospitals and health care centers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp
Obecność opiekunów medycznych na oddziałach powinna spowodować, że praca będzie przebiegać tam sprawniej, a jakość opieki nad pacjentem wzrośnie.
Cel pracy
Analiza opinii pielęgniarek na temat pracy opiekunów medycznych zatrudnionych w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Materiał i metody
W badaniu udział wzięło 50 pielęgniarek pracujących w szpitalu i 50 pracujących w ZOL-u. Do zebrania materiału badawczego wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki
Najwięcej pielęgniarek zgodziło się z opinią, że opiekunowie medyczni powinni ponosić odpowiedzial-ność za wykonywane przez siebie czynności (pielęgniarki szpitala: M=4,68). Opinię, żeobecność opieku-na medycznego w oddziale jest atutem wyraziły pielęgniarki pracujące w szpitalu. Istotnie większą obawę o stanowisko pracy pielęgniarki w związku z zatrudnianiem opiekunów medycznych miały w pielęgniarki zatrudnione w ZOL-u.
Wnioski
W opinii pielęgniarek zawód opiekun medyczny jest zawodem z przyszłością, w który państwo powin¬no inwestować, obecność opiekuna medycznego stanowi realne wsparcie dla pielęgniarki.
Personel pielęgniarski nie posiada wystarczającej wiedzy na temat kompetencji zawodowych opieku¬nów medycznych.
EN
Abstract
The presence of medical caregivers in wards should make the work run more efficiently and increase the quality of patient care.
Aim
The analysis of nurses’ opinions about the work of medical caregivers employed in hospitals and health care centers.
Material and methods
The study included 50 nurses employed in hospitals and 50 working in health care centres. An original ques¬tionnaire was used to collect the research material.
Results
Most nurses agreed that medical caregivers should be responsible for their activities (hospital nurses: M = 4.68). Nurses working in hospitals expressed opinion that the presence of a medical caregiver is an advan¬tage. Nurses employed in healthcare centres were much more insecure about their professional position under the new circumstances.
Conclusions
In the opinion of the nurses, the employment of a medical caregiver is a real support for them, and therefore this is a profession of the future, in which the state should invest.
Nursing staff do not have sufficient knowledge about the professional competence of medical caregivers.

Year

Volume

4

Issue

2

Pages

5-15

Physical description

Dates

published
2019-12-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-4-issue-2-article-38807
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.