PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 4 | 1 | 59-65
Article title

WYBRANE SKALE PUNKTOWE STOSOWANE W GERIATRYCZNEJ OCENIE STANU CHOREGO

Content
Title variants
EN
Selected point scales used in geriatric assessment of the patient’s condition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
Kompleksowa ocena geriatryczna – KOG (ang. Comprehensive Geriatric Assessment – CGA) jest fundamen¬talną zasadą postępowania w geriatrii zmierzającą do ograniczenia dysfunkcji u osób starszych. Jest to wie¬lokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny niezbędny do oceny biopsychospołecznej osoby starszej przebywającej w środowisku domowym lub instytucjonalnym.
Cel
Celem pracy jest przedstawienie najczęściej stosowanych standaryzowanych narzędzi ułatwiających prze-prowadzenie oceny stanu funkcjonalnego, mentalnego i socjalnego pacjentów w wieku starszym, wykorzy¬stywanych w całościowym procesie diagnostycznym, jaki stanowi kompleksowa ocena geriatryczna.
Przegląd
Skale punktowe stosowane w całościowej ocenie geriatrycznej (CGA) można podzielić na 4 duże grupy tj. skale oceniające stan zdrowia fizycznego (Clinical/Outcome Assessment), skale oceniające stan czynnościo¬wy (Activities of Daily Living), skale oceniające stan umysłowy (Cognitive and Mental Assessment) oraz skale oceniające sytuację (stan) socjalno-środowiskową badanego (Global Assessment/Quality of Life).
Wnioski
Przedstawione skale punktowe można z powodzeniem zastosować zarówno w lecznictwie zamkniętym (od¬działy szpitalne) jak i w placówkach świadczących opiekę długoterminową (zakładach opiekuńczo-leczni¬czych, oddziałach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami przewlekle chorymi itp.) oraz w lecznic¬twie otwartym, a również w praktyce lekarza i pielęgniarki rodzinnej.
EN
Introduction
Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) is a fundamental principle of geriatrics management aimed at limiting dysfunctions in the elderly. It is a multidirectional, integrated diagnostic process necessary for the biopsychological assessment of an elderly person in a home or institutional environment.
Aim
The aim of this study is to present the most commonly used standardized tools to facilitate the assessment of the functional, mental and social state of elderly patients, used in the overall diagnostic process, which is a comprehensive geriatric assessment.
Overview
The point scales used in the comprehensive geriatric assessment (CGA) can be divided into 4 large groups, i.e. scales assessing physical health (Clinical/Outcome Assessment), scales assessing functional status (Acti¬vities of Daily Living), scales assessing mental state (Cognitive and Mental Assessment) and scales assessing the socio-environmental situation (state) of the respondent (Global Assessment/Quality of Life).
Conclusions
The presented point scales can be successfully used both in inpatient care (hospital wards) and in long-term care facilities (care and treatment centers, rehabilitation departments, nursing homes for chronically ill pa¬tients, etc.) and in open care, as well as in the practice of a physician and family nurse.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
59-65
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-4-issue-1-article-38826
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.