PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 4 | 1 | 34-44
Article title

POSTAWY PIELĘGNIAREK WOBEC ŚMIERCI PACJENTA

Content
Title variants
EN
Attitudes of nurses in the face of a patient’s death
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
Śmierć od zawsze łączy się z nieprzyjemnymi uczuciami, takimi jak ból, strach, cierpienie, poczucie straty. Obecnie ludzie częściej umierają na szpitalnym łóżku, gdzie niezbędna jest opieka pielęgniarska. Śmierć pacjenta należy do stałych elementów w pracy pielęgniarek, która związana jest z różnorodnymi czynnikami stresującymi. W prezentowanej pracy została podjęta próba poznania postaw pielęgniarek wo¬bec śmierci pacjenta.
Cel
Celem prezentowanej pracy było poznanie postaw pielęgniarek wobec śmierci pacjenta.
Materiał i metody
Grupę badanych stanowiło 115 pielęgniarek i pielęgniarzy. Badanie przeprowadzono w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2018 roku. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety, a jako narzędzie badawcze autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki
Dłuższy staż pracy pielęgniarek i pielęgniarzy nie wpływa na przygotowanie do sprawowania opieki nad pacjentem umierającym. Dłuższy staż pracy nie determinuje lepszego przygotowania do obcowania ze śmiercią pacjenta.Większaczęstotliwość kontaktu z pacjentem umierającym nie wpływa znacząco na zwiększenie ilości zgłaszanych negatywnych konsekwencji obcowania ze śmiercią wśród pielęgniareki pielęgniarzy. Wyższa częstotliwość kontaktu z pacjentem umierającym nie wpływa na siłę odczuwanych emocji przez pielęgniarkę i pielęgniarza. Dłuższy staż pracy pielęgniarek i pielęgniarzy znacząco wpływa na wyższy poziom empatii w stosunku do umierającego.
Wnioski
Wyższe wykształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy wpływa na większą gotowość w towarzyszeniu pacjen-towi umierającemu. Wyższa częstotliwość kontaktu pielęgniarek i pielęgniarzy ze śmiercią pacjenta nie wpływa na niższy poziom empatii wobec umierającego. Wiek pielęgniarki i pielęgniarza nie determinuje większej ilości negatywnych emocji.
EN
Introduction
Death has always been associated with unpleasant feelings such as pain, fear, suffering, and loss. Currently, people are more likely to die in a hospital bed where nursing care is essential. A patient’s death is a common occurrence in the work of nurses;it is associated with various stressful factors. In this study, an attempt was made to get to know nurses’ attitudes towards patient’s death.
Purpose of research
The purpose of the presented work was to learn the nurses’ attitudes towards a patient’s death.
Material and methods
The group of respondents consisted of 115 nurses. The study was carried out during the first two months of 2018. It used a diagnostic survey method, a survey technique, and as a research tool, the author’s ques-tionnaire.
Results
Nurses’ seniority does not affect their preparation for taking care of a dying patient. Longer work experi-ence does not guarantee better preparation for dealing with patient’s death. A higher frequency of contact with a dying patient does not decrease nurses’ commitment to helping dying patients or their empathy. The length of work experience does not significantly influence the level of empathy towards a dying person.
Conclusions
The higher education nurses have, the more ready they are to take care of a dying patient. A higher frequ-ency of contact with patient’s death sodoes not affect the level of empathy for the dying person that is expe¬rienced by nurses. The age of the nurse is not related to experiencing more negative emotions.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
34-44
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-4-issue-1-article-38821
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.