PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 4 | 1 | 25-33
Article title

WIEK A POZIOM AKCEPTACJI CHOROBY PRZEZ PACJENTÓW Z WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU C

Content
Title variants
EN
Age and the level of acceptance of illnesses by patients with viral hepatitis of type c
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
Najwięcej zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C dotyczy pacjentów między 20 a 40 rokiem życia. Choroba ta jest dużym wyzwaniem diagnostycznym ze względu na skąpoobjawowy przebieg.
Cel
Celem niniejszego opracowania jest analiza jakości życia pacjentów z WZW typu C uwarunkowana wie-kiem chorego.
Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone wśród 101 osób. Zastosowano w nich metodę szacowania oraz sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania, natomiast narzędzia użyte w pracy to standaryzowany kwestiona¬riusz WHOQOL-Bref.
Wyniki
Wiek badanych nie pozostawał w istotnej statystycznie korelacji z wynikami jakości życia i jej podskal (p>0,05).
Wnioski
Zaawansowanie wieku pacjentów z WZW typu C wpływało na osiągnięcie niższego poziomu jakości życia.
EN
Introduction
Most cases of hepatitis C affect patients between 20 and 40 years of age. This disease is a major diagnostic challenge due to the its insidious course.
Aim
The aim of this study is to analyse the quality of life of patients with hepatitis C, conditioned by the patient’s age.
Material and methods
The research was conducted among 101 people. The study used the estimation method and the diagnostic survey, the survey technique, while the tools used in the work are a standardized WHOQOL-Bref question¬naire.
Results
The age of the respondents did not remain in a statistically significant correlation with the results of quality of life and its subscales (p> 0.05).
Conclusions
The advanced age had impact on the lower level of quality of life of Hepatitis C patients
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
25-33
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-4-issue-1-article-38820
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.