PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 4 | 1 | 5-16
Article title

OCENA FUNKCJONOWANIA PACJENTÓW Z ZESPOŁEM STOPY CUKRZYCOWEJ

Content
Title variants
EN
Evaluation of the functioning of patients with diabetic foot syndrome
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą prowadzącą do wielu powikłań. Jednym z nich jest zespół stopy cukrzy¬cowej (ZSC), który zaburza funkcjonowanie pacjenta w każdej sferze życia.
Cel pracy
Ocena funkcjonowania pacjentów z ZSC.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród 68 pacjentów z ZSC leczonych w Poradni Leczenia Ran Przewlekłych i w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Dla realizacji celów badania zastosowano wywiad, badanie palpacyjne, obserwację oraz wykorzystano au¬torski kwestionariusz ankiety, klasyfikację PEDIS i skalę Barthel.
Wyniki
Stan fizyczny badanych osób z ZSC oceniony za pomocą skali Barthel okazał się „lekki”. Lepszą sprawność zaobserwowano u pacjentów bez konieczności hospitalizacji w ciągu roku przed wywiadem oraz u osób pozostających w związku. W sferze psychicznej i społecznej pacjenci funkcjonowali na poziomie średnim. Obniżony nastrój częściej obserwowano u kobiet. Bardziej aktywni społecznie byli mężczyźni oraz osoby chorujące na cukrzycę krócej.
Wnioski
ZSC wpływa na występowanie zaburzeń w każdej z trzech sfer życia pacjenta. Wskazane jest objęcie pa-cjentów specjalistyczną opieką interdyscyplinarnego zespołu, dzięki czemu zwiększy się ogólna jakość życia pacjentów z ZSC.
EN
Abstract
Diabetes is a chronic disease leading to many complications. One of them is the diabetic foot syndrome (DFS) that disturbs the patient’s functioning in every sphere of life.
Aim of the study
The evaluation of the functioning of patients with the diabetic foot syndrome.
Material and methods
The study was conducted among 68 patients with DFS treated in the Outpatient Department of Chronic Wounds and in the Department of Vascular Surgery and Angiology at Antoni Juras z University Hospital No. 1 in Bydgoszcz.
Interview, palpation, observation and author’s questionnaire, PEDIS classification and Barthel scale were used in order to achieve the goals of the study.
Results
The study evaluated physical condition of the patients with DFS by using the Barthel scale. Their condition turned out to be “light”. Better dexterity was observed among patients without the need of hospitalization during the year before the interview and among those people who were in a relationship. Patients func¬tioned on the average level in the mental and social sphere. The worse mood was more frequently observed among women. People that suffered from diabetes for a shorter time and men in general were more active in the social sphere.
Conclusions
DFS causes disorders in allthree spheres of the patient’s life. It is advisable to provide patients with the spe¬cialist care by an interdisciplinary team that will increase the overall quality of life for patients with DFS.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
5-16
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-4-issue-1-article-38818
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.