PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 3 | 4 |
Article title

DZIECKO Z ZESPOŁEM NERCZYCOWYM W OKRESIE NAWROTU CHOROBY – PROFILAKTYCZNA I TERAPEUTYCZNA ROLA PIELĘGNIARKI

Authors
Content
Title variants
EN
A child with nephrotic syndrome in the relapse period – a preventive and therapeutic role of a nurse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
Zespół nerczycowy to choroba nerek, która jest zespołem objawów biochemicznych i klinicznych. Do rozpoznania u dziecka zespołu nerczycowego jest stwierdzenie białkomoczu przekraczającego 50mg/kg mc./dobę, występowanie obrzęków oraz nadciśnienia tętniczego. Zespół nerczycowy większości przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. Leczenie odbywa się standardową metodą steroidoterapią.
Cel
Cel pracy to przedstawienie profilaktycznej i terapeutycznej roli pielęgniarki pełnionej wobec dziecka z zespołem nerczycowym w okresie nawrotu choroby.
Przegląd
Dziecko z zespołem nerczycowym wymaga odpowiedniego postępowania personelu medycznego, w tym pielęgniarka odgrywa dużą rolę w procesie leczenia. Przy rozwiązywaniu większości problemów niezbędna jest pomoc rodziców dziecka. Opieka nad dzieckiem stanowi kluczowy punkt leczenia, ponieważ podczas niej obserwujemy pacjenta, dostrzegając wszelkie objawy i nieprawidłowości występujące u dziecka, dzięki temu w szybki sposób możemy zareagować i od razu przystąpić do ich leczenia. Bardzo ważne jest również monitorowanie pacjenta pod kątem bilansu płynów i mierzenia ciśnienia, ma to ogromne znaczenie w tej chorobie.
Podsumowanie
W opiece nad dzieckiem z zespołem nerczycowym niezwykle istotne jest profilaktyczna i terapeutyczna rola pielęgniarki, aby uniknąć nawrotu choroby.
EN
Introduction
Nephrotic syndrome is a kidney disease that is a complex of biochemical and clinical symptoms. The diagnosis of a child with nephrotic syndrome is confirmed by proteinuria exceeding 50mg / kg body weight / day, occurrence of edema and hypertension. Thenephrotic syndrome of the majority occurs with periods of exacerbation and remission. Treatment is carried out using the standard steroid therapy method.
Aim
The aim of the study is to present the preventive and therapeutic role of a nurse over a child with nephrotic syndrome during relapse.
Overview
The conclusions indicate that the child with nephrotic syndrome in the relapse period requires proper treatment of medical personnel, where the nurse plays a big role in the treatment process. When solving most of the care problems, help from the child’s parents is necessary. The child has all the characteristic symptoms associated with nephrotic syndrome. Taking care of a child is a crucial point during the healing process, since it is the time of observation, which enables noticing all symtoms or malfunctions appearing and, having done that, reacting fast by starting the healing process. It is also crucial to monitor patient’s fluid levels’ balance and measure blood pressure.
Conclusion
In the care of a child with nephrotic syndrome, the preventive and therapeutic role of the nurse is extremely important to avoid the recurrence of the disease.
Year
Volume
3
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-3-issue-4-article-38806
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.