PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 3 | 4 |
Article title

OPIEKA PIELĘGNIARSKA WOBEC DZIECKA Z PADACZKĄ W ŚRODOWISKU DOMOWYM

Authors
Content
Title variants
EN
Nursing care for a child with epilepsy in a home environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
Padaczka zwana inaczej epilepsją jest jedną z najstarszych znanych nam chorób na świecie. Historia tej choroby sięga 4 tysięcy lat w dziejach ludzkości. Padaczka jest jednym ze stanów chorobowych charakteryzujących się zaburzeniami funkcji mózgu.
Cel pracy
Celem pracy było opracowanie kompleksowego procesu pielęgnowania dziecka z padaczką przebywającego w środowisku domowym wraz z uwzględnieniem zadań pielęgniarki w opiece nad dzieckiem.
Prezentacja przypadku
W prezentowanym przypadku pacjentem jest 6 letnia dziewczynka z rozpoznaniem mózgowe porażenie dziecięce, niedowładem spastycznym czterokończynowym, cierpiąca na padaczkę lekooporną, została objęta opieką pielęgniarki.
Wnioski
1 . Problemy pielęgnacyjne u dziecka z padaczkę przebywającego w środowisku domowym: ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego, prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku mózgu, ryzyko nasilenia się niewydolności krążeniowo-oddechowej, brak możliwości zaspokajania przez dziecko potrzeb bio-psycho-społecznych, możliwość wystąpienia przykurczy z powodu długotrwałego unieruchomienia, brak wiedzy rodziców na temat kompleksowej farmakoterapii i etiologii napadów padaczkowych.
2 . Podstawowe zadania pielęgniarki realizującej opiekę nad dzieckiem z padaczką przebywającego w środowisku domowym: eliminowanie czynników wywołujących napad padaczkowy, aktywny udział w farmakoterapii, regularny pomiar parametrów życiowych, wdrożenie profilaktyki powikłań z powodu unieruchomienia dziecka, zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb życiowych dziecka, edukacja rodziców na temat terapii i etiologii drgawek w padaczce.
EN
Introduction
Epilepsy is one of the oldest known diseases in the world. The history of this disease has 4 thousand years in the history of mankind. Epilepsy is one of the pathological conditions characterized by impaired function of the brain. The aim of this study is to develop an integrated process of raising a child with epilepsy residing at home, along with the challenges nurses to care for the child.
Case
In this case the patient is a 6-year-old girl with cerebral palsy, body spastic four limbssuffering from epilepsy resistant to treatment, were covered in the supervision of nurses.
Conclusions
1 . Nursing problems in a child with epilepsy residing in the home environment: the risk of seizures, the likelihood of brain edema, the risk of cardiac respiratory failure, lack of child-bio-psycho-social needs, contraception due to prolonged immobilization, lack of parents’ knowledge about comprehensive pharmacotherapy and etiology of epileptic seizures.
2 . Basic tasks of a nurse caring for a child with epilepsy staying in the home environment: elimination of factors causing epileptic seizure, active participation in pharmacotherapy, regular measurement of vital signs, implementation of prevention of complications due to immobilization of the child, ensuring the implementation of basic life needs of the child, education of parents topic of therapy and aetiology of seizures in epilepsy.
Year
Volume
3
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-3-issue-4-article-38805
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.