PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 3 | 4 |
Article title

OCENA PACJENTÓW OPATRYWANYCH Z POWODU URAZU GŁOWY W KONTEKŚCIE ZABURZEŃ PRZEWLEKŁYCH

Content
Title variants
EN
Assessment of patients treated for head injury in the context of chronic disorders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
Przebyte urazy głowy często pozostawiają po sobie odległe następstwa w postaci trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i zaburzeń behawioralnych.
Cel
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie oceny pacjentów opatrywanych z powodu urazu głowy w kontekście zaburzeń przewlekłych.
Materiał i metody
Badaniem objęto 60 wybiórczo wybranych pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego powyżej 20 roku życia po urazie głowy.
Wyniki
Wśród 60 ankietowanych 25 osób, w tym 6 kobiet i 19 mężczyzn pozostało do dalszego leczenia w szpitalu, 28 respondentów, tj. 8 kobiet i 20 mężczyzn zgłosiło się do dalszego leczenia w poradni specjalistycznej, a 7 ankietowanych, w tym 1 kobieta i 6 mężczyzn zgłosiło się do lekarza rodzinnego na dalsze leczenie.
Wnioski
Pacjenci po urazach głowy winni być objęci monitorowaniem ewentualnych dalszych powikłań pourazowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
EN
Introduction
Injured head injuries often leave long-term consequences in the form of permanent damage to the central nervous system and behavioral disorders.
Aim
The aim of this study is to present the assessment of patients treated for head injury in the context of chronic disorders.
Material and method
The study included 60 selectively selected patients of the hospital emergency department over 20 years after head injury.
Results
Among the respondents (60), 25 people, including 6 women and 19 men remained for further treatment in the hospital, 28 respondents, ie 8 women and 20 men applied for further treatment in a specialist clinic, and 7 respondents, including 1 woman and 6 men reported to see your GP for further treatment.
Conclusions
Patients after head injuries should be monitored for possible further post-traumatic complications by primary care physicians.
Year
Volume
3
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-3-issue-4-article-38804
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.