PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 3 | 4 |
Article title

PROBLEMY ZDROWOTNE CHORYCH PO UDARZE MÓZGU ZMUSZONYCH DO PONOWNEGO KORZYSTANIA Z POMOCY SZPITALNEJ

Content
Title variants
EN
Health problems of stroke patients are forced to reuse with the help of the hospital
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Streszczenie Wstęp
Udar mózgu jest jednym z najważniejszym problemem zdrowotnymi społecznym, gdyż jest trzecią, co do częstości występowania przyczyną śmierci na świecie – po chorobach serca i nowotworach, a w Polsce czwartą przyczyną – po wypadkach. Rocznie na udar mózgu zapada milion osób. Udary mózgu występują głównie u ludzi w starszym wieku, ale jednak mogą także występować u ludzi młodych.
Cel
Celem badań była ocena problemów zdrowotnych chorych po udarze mózgu ponownie korzystających z pomocy szpitalnej.
Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Badaniem objętych było 60 pacjentów SOR, którzy przebyli udar mózgu. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego przeprowadzając ankietę. Kwestionariusz obejmował 19 pytań skierowanych bezpośrednio do osoby badanej.
Wyniki
W obserwowanej grupie najczęściej doskwiera chorym niepełnosprawność fizyczna (36,7%), problemy z mową i komunikacją, utrudniają funkcjonowanie (26,6%) chorym, natomiast problemy z pamięcią (18,3%). Rzadziej występują problemy z połykaniem (11,7%) oraz depresja i obniżenie nastroju (6,7%).
Wnioski
1 . Ankietowanych cechuje niedostateczna wiedza odnośnie stylu życia po przebytym udarze mózgu zarówno w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej jak i używek.
2 . Pacjenci po udarze mózgu są częściowo zależni od rodziny w pomocy wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego .
3 . Wczesna, kompleksowa rehabilitacja jest niezbędnym elementem leczenia chorego po udarze mózgu.
EN
Introduction
Stroke is one of the most important health problems and social, because it is the third leading cause of death in the world
– after heart disease and cancer, and in Poland the fourth reason – after accidents. Annually, a million people fall for a stroke. Strokes occur mainly in older people, but they can also occur in young people.
Aim
The aim of the study was to assess the health problems of stroke patients re-using hospital care.
Material and methods
The tests were carried out in the Independent Public Health Care Center in Mława, in the Hospital Emergency Department. The study included 60 SOR patients who had had a stroke. The diagnostic survey method was used by conducting a questionnaire. The questionnaire comprised 19 questions addressed directly to the examined person.
Results
In the group observed most often plagued by ill physical disabilities (36.7 per cent), problems with speech and communication, impede the function (26,6%) patients, while memory issues (18,3%). Rarely have problems with swallowing (11,7%), and depression and depressed mood (6,7%).
Conclusions
1 . The respondents are characterized by insufficient knowledge about the lifestyle after a stroke in terms of nutrition, physical activity and abuse of stimulants.
2 . Patients after stroke are partly dependent on the family in helping to perform the basic activities of everyday life.
3 . Early, comprehensive rehabilitation is an indispensable element of treatment for a patient after a stroke.
Year
Volume
3
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-3-issue-4-article-38803
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.