PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 3 | 4 |
Article title

WIEDZA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU NA TEMAT WŁASNEJ CHOROBY

Content
Title variants
EN
Knowledge of patients after the beginning of the brain on own disease
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Streszczenie Wstęp
Udar mózgu – jest jedną z najczęściej wymienianych przyczyn śmierci w Polsce, obok zawału serca i chorób nowotwo¬rowych. Wiodącą przyczyną inwalidztwa na świecie. W przypadku udaru mózgu liczy się czas, gdyż czas jaki minął od pojawienia się objawów do czasu hospitalizacji, warunkuje sposób leczenia, a w konsekwencji stan pacjenta w później¬szym etapie rekonwalescencji. Profilaktyka udaru mózgu poprzez zapobieganie występowaniu chorób mający wpływ na ryzyko wystąpienia mózgu, oraz podejmowanie działań zmierzających do, zwiększa świadomości społeczeństwa na ten temat, ma ogromny wpływ na występowanie udaru mózgu.
Cel
Celem badań była ocena poziomu wiedzy pacjentów po udarze mózgu na temat własnej choroby.
Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Badaniem objętych było 60 pacjentów SOR, którzy przebyli udar mózgu. Wśród grupy badanych było: 36 mężczyzn i 24 kobiety. W badaniu uwzględniono czynniki socjodemograficzne i socjalno-bytowe. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego przeprowadzając ankietę.
Wyniki
Na poziom wiedzy pacjentów po udarze mózgu, wpływają czynniki socjodemograficzne: płeć i wykształcenie, czynniki socjalno-bytowe dotyczące miejsca zamieszkania. Pozostałe: jak, wiek i stan cywilny, i miejsce zamieszkania, nie mają wpływu na poziom wiedzy badanych pacjentów.
Wnioski
Stwierdzono, że świadomość badanych na temat wiedzy, o chorobach mających wpływ na ryzyko występowania udaru mózgu jest poprawna. Badana grupa pacjentów, potrafiła wskazać objawy udaru mózgu i prawidłowo zareagować, w przypadku wystąpienia udaru mózgu.
EN
Introduction
Stroke – is one of the most frequently mentioned causes of death in Poland, apart from heart attacks and cancer. The leading cause of disability in the world. In the case of a stroke, time counts, because the time that has passed since the appearance of symptoms until hospitalization, determines the treatment and, consequently, the condition of the patient at a later stage of convalescence. Prevention of stroke by preventing the occurrence of diseases affecting the risk of developing the brain, and taking action to increase public awareness of the subject, has a huge impact on the occurrence of stroke.
Aim
The aim of the study was understanding level of the knowledge of stroke patients about their own disease.
Material and methods
The research was carried out at the Independent Public Health Care Center in Mława, in the Hospital Emergency Department. The study included 60 SOR patients who had had a stroke. The group of respondents included: 36 men and 24 women. The study includes sociodemographic and socio-living factors. The diagnostic survey method was used by conducting a questionnaire.
Results
The level of knowledge of patients after stroke is influenced by sociodemographic factors: sex and education, socio¬living factors concerning the place of residence. Other: as age and marital status, and place of residence, do not affect the level of knowledge of the examined patients.
Conclusions
It was found that the consciousness of the subjects about knowledge about diseases affecting the risk of stroke is correct. The study group of patients was able to indicate the symptoms of a stroke and react correctly in the event of a stroke.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-3-issue-4-article-38802
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.