PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 3 | 3 |
Article title

PIELĘGNACJA PACJENTA Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW - STUDIUM PRZYPADKU W OPARCIU O ICNP®

Content
Title variants
EN
The patient with rheumatoid arthritis care - case study based on the ICNP®
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
Reumatoidalne zapalenie stawów jest zaliczane do chorób immunosupresyjnych mogących doprowadzić do niepełnosprawności bądź kalectwa. Przejawia się zazwyczaj bólem bądź sztywnością ujawniającą się rano trwającą nawet 1 godzinę. W leczeniu należy zastosować rehabilitację pacjenta oraz leczeniefarmaceutykami. Istotna jest również edukacja pacjenta na temat przyczyn oraz następstw choroby.
Cel pracy
Celem przedstawionej pracy jest ukazanie interwencji pielęgniarskich wobec pacjentki po alloplastyce stawu biodrowego. Podczas tworzenia planu opieki odwoływano się do terminów zaczerpniętych z ICNP®.
Prezentacja przypadku
W prezentowanym przypadku pacjentem jest kobieta w wieku 67 lat z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów. Choroba ta współtowarzyszy pacjentce od 35 lat. W ciągu ostatnich lat odczuwała zwiększenie bólu w okolicy kręgosłupa oraz stawu biodrowego. Staw biodrowy uległ degradacji oraz zaobserwowano zaburzenia w poruszaniu się. W wyniku tego została ona skierowana do szpitala na oddział ortopedyczny w celu wykonania zabiegu alloplastyki cementowej stawu biodrowego. Zabieg przebiegł prawidłowo i bez powikłań przy ogólnym znieczuleniu chorej. Pacjentka opuściła salę pooperacyjną wraz z systemem drenującym Redona.
Dyskusja
Reumatoidalne zapalenie stawów w Polsce jest dość popularnym schorzeniem. Wśród czynników mających wpływ na częstość zachorowań możemy wyróżnić płeć, z której wynika, iż to kobiety częściej są dotknięte tą chorobą. Najczęściej do czynienia mamy z postacią ostrą tego schorzenia, która dotyka niemal 2/3 wszystkich pacjentów. Choroby, które często pojawiały się wspólnie podczas reumatoidalnego zapalenia stawów to otyłość oraz cukrzyca [Baran, Majorczyk, Jaworek, 2016]. Postęp choroby niesie za sobą powikłania związane z układem krwionośnym, zatem częstą przyczyną zgonu wśród pacjentów są: zawał, niewydolność serca, lub udar mózgu [Cal - Kocikowska, Szulińska, Bogdański, 2014]. Choroba ta wpływa negatywnie na samopoczucie pacjenta. Nieustający ból oraz brak kontroli nad nim pogarsza komfort pacjenta, a także jego relacje w społeczeństwie. Problemy z poruszaniem się i wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego uzależniają pacjentów od opieki zarówno pielęgniarskiej jak i nieprofesjonalnej sprawowanej przez rodzinę pacjenta [Wróbel, Nawalana, Staszkiewicz, Majda, nr 1, 2017; Wróbel, Nawalana, Staszkiewicz, Majda, 2017]. Aspektem wymagającym szczególnej uwagi jest prawidłowe leczenie pacjentów dotkniętych chorobą jak również skupienie się na zminimalizowaniu objawów tego schorzenia [Wróbel, Nawalana, Staszkiewicz, Majda, 2017].
Wnioski
Osoba po zabiegu chirurgicznym wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego nie jest zdolna do samoopieki i samopielęgnacji. Konieczne jest zastosowanie specjalistycznych urządzeń w środowisku domowym oraz wsparcie rodziny w czynnościach dnia codziennego. Działania pielęgniarskie w opiece nad taką pacjentką wymagają zaangażowania w uruchamianiu pacjentki, uśmierzaniu bólu oraz edukacji chorej i rodziny. Dzięki zastosowaniu terminów z katalogu ICNP proces pielęgnowania jest zrozumiały dla osób o różnych narodowościach.
EN
Introduction
Rheumatoid arthritis is included in immunosuppressive diseases. this disease can lead to disability. It usually manifests itself with pain or stiffness in the morning lasting up to one hour. The treatment should include patient rehabilitation and treatment with pharmaceuticals. It is also important to educate the patient about the causes and consequences of the disease.
Aim of the study
The aim of this study is to show nursing interventions to patients after hip replacement. When creating a care plan, the used terms derived from ICNP®.
Case
In the presented case, the patient is a woman aged 67 years old with a diagnosis of rheumatoid arthritis. This disease has been accompanying the patient for 35 years. In recent years, she has experienced increased pain in the area of the spine and hip. The hip joint has been degraded. The patient has mobility problems. She was sent to the hospital for an orthopedic ward to perform a hip replacement surgery. The treatment ran correctly and without complications in the general anesthesia of the patient. The patient left the postoperative room with the Redon drainage system.
Discussion
Rheumatoid arthritis in Poland is a quite common disease. Among the factors affecting the incidence of sex, we can distinguish sex, it follows that women are more often affected by this disease. Most often we deal with an acute form of this disease, which affects almost 2/3 of all patients. Diseases that often appear together during rheumatoid arthritis are obesity and diabetes [Baran, Majorczyk, Jaworek, 2016]. The progress of the disease carries complications related to the blood system, so a frequent cause of death among patients is: heart attack, heart failure, or stroke [2]. This disease has a negative impact on the patient’s well-being. The persistent pain and lack of control over it deteriorate the patient’s comfort as well as his relationships in society. Problems with moving around and performing basic everyday activities make patients dependent on nursing as well as care provided by the patient’s family [Wróbel, Nawalana, Staszkiewicz, Majda, 2017; Wróbel, Nawalana, Staszkiewicz, Majda, 2017]. An aspect that requires special attention is proper treatment of patients affected by the disease as well as focusing on minimizing symptoms of this disease [Wróbel, Nawalana, Staszkiewicz, Majda, 2017].
Conclusions
A person after a surgical procedure to implant a hip joint prosthesis is not able to self-care. It is necessary to use specialist equipment in the home environment and support the family in everyday activities. Nursing activities require involvement in starting the patient, relieving the pain and education of the patient and family. Thanks to the use of terms from the ICNP catalog, the nursing process is understandable for people of different nationalities.
Year
Volume
3
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-3-issue-3-article-38831
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.