PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 3 | 3 |
Article title

ZACHOWANIA ZDROWOTNE A STARZENIE SIĘ NA PRZYKŁADZIE PACJENTÓW Z ZAPALENIEM TRZUSTKI

Content
Title variants
EN
Health behavior and aging on patients with the acute pancreatitis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Streszczenie Wstęp
Najwięcej zachorowań na ostre zapalenie trzustki dotyczy osób między 41 a 60 rokiem życia. Wśród czynników sprzyjających wystąpieniu choroby wymienia się zachowania antyzdrowotne.
Cel
Celem opracowania było zaprezentowanie zachowań zdrowotnych pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki w zależności od zmiennych socjodemograficznych, które mogą wpływać na przebieg procesu starzenia się jednostki.
Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone wśród 50 osób z rozpoznanym ostrym zapaleniem trzustki. W badaniach zastosowano metodę szacowania, technikę skali szacunkowej z wykorzystaniem Inwentarza Zachowań Zdrowotnych.
Wyniki
Pacjenci, których dotyczyło ostre zapalenie trzustki wykazywali średni poziom zachowań zdrowotnych, który podlegał zróżnicowaniu w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych.
Wnioski
Zaawansowanie wieku wpływało na prezentowanie wyższego poziomu zachowań zdrowotnych przez pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki.
EN
Introduction
Most people with acute pancreatitis are between 41 and 60 years old. Among the factors contributing to the onset of the disease are the anti-health behaviors.
Aim
The aim of the study was to present the health behavior of patients with acute pancreatitis according to sociodemographic variables that may influence the course of the aging process.
Material and methods
The study was conducted among 50 people with diagnosed acute pancreatitis. The study used the estimation method, the estimation technique using the Health Behavior Inventory.
Results
Patients affected with acute pancreatitis exhibited an average level of health behavior that was differentiated according to selected sociodemographic variables.
Conclusions
Age-related effects have been shown to have a higher level of health behavior in patients with acute pancreatitis.
Year
Volume
3
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-3-issue-3-article-38828
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.