PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 3 | 1 |
Article title

POZIOM WIEDZY I OCZEKIWANIA EDUKACYJNE CHOREGO NA CUKRZYCĘ TYPU 2 W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

Content
Title variants
EN
The awareness and educational expectations of a type 2 diabetic patients in the rural environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
W leczeniu cukrzycy typu 2 ogromne znaczenie ma wiedza chorych i interwencja behawioralna oraz kompleksowa zmiana podejścia chorych do własnego zdrowia.
Cel
Celem pracy jest przedstawienie cech demograficznych i stylu życia osób chorujących na cukrzycę typu 2.
Materiał i metody
Badanie przeprowadzono wśród 35 pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2 pozostających pod opieką NZOZ Eskulap w Wiśniewie POZ. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza konstrukcji własnej.
Wyniki
Najliczniejszą grupę stanowili badani, którzy chorowali na cukrzycę do 5 lat – 14 osób (40,05%). Niewiele ponad połowa badanych stosowała insulinę – 18 osób (51,4%). Do palenia tytoniu przyznało się 5 osób (14,3%), do spożywania alkoholu lub innych napojów alkoholowych – 19 osób (54,3%). Badani stosujący insulinę nie wykonywali ćwiczeń rekreacyjnych nigdy – 18 osób (100,0%)
Wnioski
Antyzdrowotny styl życia respondentów wymaga integracji interdyscyplinarnych działań edukacyjnych w tym zakresie.
EN
Introduction
In the treatment of type 2 diabetes, patients‚ knowledge and behavioral intervention, as well as a comprehensive change in the patients’ approach to their own health, are of great importance.
Aim
The aim of the work is to present demographic characteristics and lifestyle of persons suffering from type 2 diabetes.
Material and methods
The study was conducted among 35 patients diagnosed with type 2 diabetes under the care of NZOZ Eskulap in Wiśniewo POZ. The diagnostic survey method was used with the use of a self-made questionnaire.
Results
The largest group were those who had diabetes up to 5 years old - 14 people (40.05%). Just over half of the respondents used insulin - 18 people (51.4%). Five people (14.3%) admitted to smoking tobacco, 19 people to drink alcohol or other alcoholic beverages (54.3%). Test subjects using insulin did not perform recreational exercises ever - 18 people (100.0%)
Conclusions
The anti-health lifestyle of respondents requires the integration of interdisciplinary educational activities in this area.
Year
Volume
3
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-3-issue-1-article-38801
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.