Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 30 | 2 | 39-47

Article title

Ocena wiedzy studentek Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat izolowanych wad cewy nerwowej

Content

Title variants

EN
Ocena wiedzy studentek Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat izolowanych wad cewy nerwowej

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Termin wad dysraficznych obejmuje malformacje związane z nieprawidłowym zamknięciem cewy nerwowej w krytycznym momencie embriogenezy. Defekt ten wywołuje szereg zmian strukturalnych, między innymi: przykurcze, szpotawość, koślawość, skolioza, zwichnięcia stawów biodrowych. Częstość występowania wad rozszczepowych określono w literaturze światowej na 1,2% do 4,0% żywo urodzonych dzieci. Uważa się, że przyczyną 30% anomalii są czynniki genetyczne i środowiskowe. Celem pracy była ocena wiedzy studentek kierunków medycznych na temat izolowanych wad wrodzonych cewy nerwowej oraz znajomość zasad ich profilaktyki. Materiał i metody Badaniem objęto 300 studentek z kierunków fizjoterapii, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ostatecznie do badań zakwalifikowano 276 studentek w wieku od 19 do 40 lat (średnia wieku 24 lata). Do badań wykorzystano ankietę własnego autorstwa składającą się z 37 pytań zamkniętych. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu PASW/SPSS 17. Poziom istotności statystycznej wynosi p<0,05. Wyniki W badanej grupie połowa studentek wykazuje umiarkowany poziom wiedzy na temat izolowanych wad cewy nerwowej. Znaczna część zapytanych kobiet zna rolę kwasu foliowego w profilaktyce wad dysraficznych (90%) a co trzecia kobieta wzbogaca dietę w kwas foliowy. Wnioski Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwowano niską suplementację kwasu foliowego a źródłem wiedzy kobiet o patogenezie i profilaktyce wad cewy nerwowej są szkolenia i pogadanki.

Keywords

Year

Volume

30

Issue

2

Pages

39-47

Physical description

Dates

published
2020-01-23

Contributors

References

 • Bagłaj M, Sochacka L. Wybrane wady dysraficzne. Aspekt kliniczny i pielęgniarski pod red. Sochacka L, Wojtyłko A. Wybrane zagadnienia z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.OpolePMwSZ 2012;75-92.
 • Adzick N. Fetal myelomeningocele: natural history, pathophisiology, and in-utero intervention. Semin Fetal Neonatal Med2009;15(1):9-14.
 • Okurowska-Zawada B, Kułak W, Sienkiewicz D, Paszko-Pataj G. Analiza czynników występowania przepukliny oponowo – rdzeniowej wśród pacjentów Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej w Białymstoku. Probl Hig Epidemiol 2011;92(2):298-303.
 • Czeizel AE. Brith defects are preventable. Int JMedSci 2005; 2:91.
 • Herman-Sucharska I, Bożek P, Bryll A. Wady rozszczepowe kręgosłupa - od diagnostyki do terapii. Przeg Lek 2013;70(5):344- 350.
 • Główny Urząd Statystyczny - Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014.
 • Au KS, Ashley-Koch A, Northrup H. Epidemiologic and genetic aspects of spina bifida and other neuraltube defects. Dev Disabil Res Rev 2010;16:6-15.
 • Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, et al. Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2005-2006. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, red. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A. OWN, Poznań 2010.
 • EUROCAT Special Report: Geographic Inequalities in Public Health Indicators Related to Congenital Anomalies[update 2015 December 15] Available from: http://www.eurocat-network.eu/prenatalscreeeningand%20diagnosis/.
 • Wiśniewska K. Rozprawa doktorska. Pierwotna profilaktyka wrodzonych wad rozwojowych poprzez suplementację diety kwasem foliowym na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania w latach 2005-2009. Poznań 2014; 18-22.
 • Honein M., Paulozzi L., Mathews T.J. i wsp.: Impact of folic acid fortification of the US food supply on the occurrence of neural tube defects. JAMA, 2001; 285: 2981-2986.
 • Wallingford JB, Niswander LA, Shaw GM, Finnell RH. The continuing challenge of understanding, preventing, and treating neural tube defects. Science 2013;339.
 • Cieślik E, Kościej A, Gębusia A. Ocena wiedzy i pobrania kwasu foliowego przez kobiety w wieku rozrodczym. Probl Hih Epidemiol 2013;94(3):594-599.
 • Grochans E, Ćwiek D, Czajka R et al. Analiza wybranych czynników wpływających na stan zdrowia kobiet w okresie przedkoncepcyjnym. Ann UMCS 2005;60(16):128-134.
 • Nasr Hage C, Jalloul M, Sabbah M, Adib S. Awareness and Intake of Folic Acid for the Prevention of Neural Tube Defects Among Lebanese Women of Childbearing Age. Matern Child Health J 2012;16 (1):255-265.
 • Norat SB, Sedehi M, Golalipour MJ. Knowledge and practice of Urban Iranian pregnant women towards folic acid intake for neural tube defect prevention. JPMA2012;62(8):785-789.
 • Kondo A, Kamihira O, Shimosuka Y, Okai I, Gotoh M, Ozawa H. Awareness of the role of folic acid, dietary folate intake and plasma folate concentration in Japan. J ObstetGynaecol Res 2005; 31: 172-177.
 • Horn F, Sabova L, Pinterova E, Hornova J, Trnka J. Prevention of neural tube defects by folic acid - awareness among women of childbearing age in Slovakia. Bratisl Lek Listy. 2014;115(2):91-97.
 • Emczyńska EE, Kunachowicz H. Badanie ankietowe wśród kobiet w wieku rozrodczym dotyczące pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej. Hygea PublicHealth 2011;46 (1):47-50.
 • Wrona-Wolny W. Wiedza studentów – przyszłych wychowawców zdrowotnych na temat zapobiegania wrodzonym wadom cewy nerwowej u dzieci. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Poznań 2013; 4(27):209-216.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-1a1ad949-b11c-3408-a78d-5d83dc5f334a-year-2020-volume-30-issue-2-article-39718
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.