Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 31 | 3 | 41-54

Article title

Ocena zakresu ruchu stawu kolanowego (ROM) oraz poziomu dolegliwości bólowych (VAA) u pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w wybranym modelu usprawniania

Content

Title variants

EN
Assessment of knee joint range of motion and the level of pain in patients after arthroscopic ACL reconstruction in the selected physiotherapy model

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Uszkodzenia ACL w większości przypadków wymagają specjalistycznego leczenia operacyjnego i fizjoterapeutycznego. Ważnym wyznacznikiem powodzenia działań fizjoterapeutycznych jest odzyskanie pełnego zakresu ruchu zgięcia i wyprostu stawu kolanowego oraz ograniczenie lub wyeliminowanie dolegliwości bólowych. Materiał i metody Do badania włączono w sposób losowy 72 osoby z rozpoznanym całkowitym zerwaniem ACL, zakwalifikowanych do jego operacyjnego odtworzenia. Do Grupy Badanej włączono 37 chorych w wieku od 18 do 60 lat (średnia 37±10,3 lat). Wszyscy badani z tej grupy poddani zostali modelowi fizjoterapii, opartemu o uznane schematy leczenia usprawniającego, przez 4 tygodnie poprzedzające zabieg rekonstrukcyjny. Do Grupy Kontrolnej włączono 35 chorych w wieku od 18 do 60 lat (średnia 34±10,0 lat), którzy nie realizowali programu fizjoterapii przedoperacyjnej. Wyniki Zarówno w grupie Badanej, jak i Kontrolnej w kolejnych punktach pomiarowych zaobserwowano istotną statystycznie poprawę zakresu ruchu zgięcia i wyprostu (p<0,05). Analiza statystyczna wykazała znamiennie lepszy wyprost w Grupie Badanej w pierwszym i po 6 tygodniach od rekonstrukcji WKP (p<0,05). Zaobserwowano istotne statystycznie różnice w poziomie bólu u pacjentów z Grupy Badanej i Kontrolnej w kolejnych punktach pomiarowych (p<0,05). Zaobserwowano istotną statystycznie różnicę w ocenie poziomu bólu po 12. tygodniu od operacji dla Grupy Badanej (p<0,05). Wnioski Obserwowany szybszy powrót zakresu ruchu wyprostnego w operowanym stawie kolanowym, mniejsze natężenie bólu w końcowym, odległym punkcie pomiarowym w Grupie Badanej, mogą wskazywać na pewną wartość terapeutyczną przedoperacyjnej fizjoterapii.
EN
Introduction In the majority of cases, anterior cruciate ligament (ACL) injuries require specialist surgical and physiotherapeutic treatment. The fact that the patient regains a full range of flexion and extension in the knee joint as well as the reduction or elimination of pain is a significant determinant of successful physiotherapy. Material and methods The study included 72 randomly selected individuals with a complete ACL tear who were qualified for its surgical reconstruction. The research group included 37 patients aged 18-60 (mean age 37±10.3 years). All the participants from this group underwent physiotherapy based on recognised schemes of rehabilitation and performed for 4 weeks before the reconstruction surgery. The control group included 35 patients aged 18-60 (mean age 34±10.0 years) who did not undergo any presurgical physiotherapy programme. Results Both in the research group and in the control group, subsequent measurements revealed a statistically significant improvement in the range of flexion and extension (p<0.05). Statistical analysis revealed a significantly better extension 1 week and 6 weeks after the ACL reconstruction (p<0.05) in the research group. Statistically significant differences in the level of pain in patients from both groups were noted in subsequent measurements (p<0.05). Also, a statistically significant difference concerning pain assessment 12 weeks after the reconstruction was noted in the research group (p<0.05). Conclusions A quicker recovery of the range of extension in the operated knee joint and lower intensity of pain in the final measurement noted in the research group may indicate a certain therapeutic value of presurgical physiotherapy.

Year

Volume

31

Issue

3

Pages

41-54

Physical description

Dates

published
2018-01-30

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-1a1ad949-b11c-3408-a78d-5d83dc5f334a-year-2018-volume-31-issue-3-article-31938
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.