Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 31 | 3 | 17-28

Article title

Tożsamość sportowa zawodników Olimpiad Specjalnych na przykładzie zawodników uprawiających pływanie – badanie pilotażowe

Content

Title variants

EN
Athletic identity of individuals participating in Special Olympics as exemplified by swimmers – pilot study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Olimpiady Specjalne to stowarzyszenie, którego główną działalnością jest organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. U każdej z tych osób, występuje określona identyfikacja z uprawianą dyscypliną sportową – która zwana jest tożsamością sportową i stanowi ona przedmiot zainteresowań niniejszej pracy. Za cel poznawczy przyjęto rozpoznanie natężenia, którego miarę stanowi zgodność z tożsamością sportową wybranej grupy zawodników Olimpiad Specjalnych. Natomiast celem praktycznym jest wskazanie możliwości zastosowania zmodyfikowanego narzędzia badawczego w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz upowszechnienie wiedzy na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną. Materiał i metody Badanie zostało przeprowadzone wśród uczestników VIII Dolnośląskiego Mitingu Pływackiego Olimpiad Specjalnych 2015 r. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką – wywiad, narzędziem – Zmodyfikowana Skala Pomiaru Tożsamości Sportowca wg Brewera. Wyniki Aspekty tożsamości sportowej ukazują, że większość zawodników Olimpiad Specjalnych uważa się za sportowca wyczynowego i zamierza nadal uczestniczyć w tym wariancie ruchu olimpijskiego. Najbliższe grono ich przyjaciół to również sportowcy wyczynowi. Dla połowy badanych osób sport jest najważniejszym elementem życia, natomiast porażka sportowa nie zmienia szczególnie ich samopoczucia. Wnioski U zawodników Olimpiad Specjalnych występuje wysoki poziom tożsamości sportowej, o czym świadczy m.in. znacząca pozycja sportu w ich życiu. Sport jest dla nich jednym z ważniejszych obszarów życia. Uczestnictwo w zawodach sportowych i treningach organizowanych przez Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych, odznacza się wyższą wartością dla osób z niepełnosprawnością intelektualną niż sama wygrana w rywalizacji sportowej.
EN
Introduction Special Olympics is an association whose main objective is to organise training and sports competitions for individuals with intellectual disabilities. Each of these individuals manifests certain identification with the sport they do. It is called sports identity and is the subject of interest in this study. The cognitive aim of the study was to determine the intensity which is measured by the level of agreement with the sports identity in the selected group of athletes participating in Special Olympics. In turn, the practical purpose of the work was to indicate the possibilities of applying a modified research tool with regard to individuals with intellectual disabilities and to spread the knowledge about people with intellectual disabilities. Material and methods The study was conducted on the participants of the 8th Lower Silesian Special Olympics Swimming Competition in 2015. A diagnostic poll was applied as a research method and an interview technique was used. Brewer’s Modified Athletic Identity Measurement Scale was a research tool utilised in the study. Results Aspects of athletic identity revealed that the majority of Special Olympics participants believed that they were professional athletes and were planning to continue participating in this type of Olympic movement. Their closest friends were also professional athletes. For half of the study participants sport was the most significant part of their life, while a sports failure did not change their disposition. Conclusions The participants of Special Olympics manifest a high level of athletic identity, which is proven, inter alia, by the fact that sport is one of the most important parts of their lives. For individuals with intellectual disabilities, participation in sports competitions and training sessions organised by Special Olympics is more significant than winning in sports competition.

Year

Volume

31

Issue

3

Pages

17-28

Physical description

Dates

published
2018-01-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-1a1ad949-b11c-3408-a78d-5d83dc5f334a-year-2018-volume-31-issue-3-article-31936
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.