Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 31 | 3 | 5-15

Article title

Wpływ zabiegów wykonywanych podczas turnusu rehabilitacyjnego na zmianę parametrów motorycznych oraz masę ciała u pacjentów z otyłością prostą

Content

Title variants

EN
The effects of interventions implemented during a rehabilitation camp on changes in motor skills parameters and body mass in patients with simple obesity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Według najnowszego raportu UNICEF dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. W ciągu ostatniej dekady dwukrotnie wzrosła liczba dzieci z nadwagą. Celem pracy była ocena wpływu zabiegów kinezyterapeutycznych przeprowadzonych, podczas 3-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego na zmianę parametrów motorycznych mierzonych na platformie dynamometrycznej Leonardo, firmy Novotec Medical oraz na masę ciała u pacjentów z otyłością prostą. Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 32 dzieci z otyłością prostą w wieku 7-16 lat poddanych programowi ćwiczeń w ramach 3-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego. Badania u pacjentów z otyłością prostą przeprowadzono dwukrotnie: na początku i na końcu turnusu. Grupę kontrolną stanowiło 70 zdrowych dzieci w tym samym przedziale wiekowym, które badane były jednokrotnie. U wszystkich badanych przeprowadzono pomiary masy i wysokości ciała oraz obliczono wskaźnik BMI z uwzględnieniem siatek centylowych. Parametry motoryczne oceniono na podstawie wyskoku pionowego w górę na platformie Leonardo GRFP (Ground Reaction Force Platform). Rejestrowano: prędkość wyskoku, maksymalną wysokość wyskoku, siłę, moc, moc w odniesieniu do masy ciała oraz wskaźnik Esslinger Fitness Index (E.F.I). Codzienna kinezyterapia obejmowała ćwiczenia w formie stacyjnej oraz zajęcia w wodzie. Wszyscy pacjenci uczestniczyli w zajęciach z dietetykiem i psychologiem klinicznym. Wyniki U 27 pacjentów z otyłością prostą (84,1%) zaobserwowano istotne statystycznie zmniejszenie masy ciała po 3-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym (p<0.05). Parametry motoryczne nie uległy istotnej poprawie. Wnioski W wyniku systematycznej aktywności ruchowej stwierdzono jedynie zmniejszenie masy ciała. Niemniej jednak aktywność ta nie przełożyła się na pozytywne zmiany parametrów motorycznych.
EN
Introduction According to the latest UNICEF report, Polish children put on weight at the highest pace in Europe. The number of overweight children has doubled in the last decade. The aim of the work was to assess the effects of kinesiotherapy implemented during a 3-week rehabilitation camp on changes in motor skills parameters measured on the Leonardo dynamometric platform (Novotec Medical) and on body mass in patients with simple obesity. Material and methods The study group included 32 children and youth aged 7-16 with simple obesity who underwent an exercise programme during a 3-week rehabilitation camp. The subjects were examined twice, i.e. at the beginning and at the end of the camp. The control group consisted of 70 healthy children within the same age range who were examined once. Body mass and body height were measured and the BMI was calculated (taking into account centile charts) for all the study participants. Motor skills were assessed on the basis of a vertical jump performed on the Leonardo GRFP (Ground Reaction Force Platform). The following data were registered: jump velocity, maximum jump height, strength, power, power with reference to body mass and the Esslinger Fitness Index (EFI). Daily kinesiotherapy included exercises in the form of circuit training and water exercises. All the patients participated in meetings with a dietician and a clinical psychologist. Results Statistically significant reduction in body mass after a 3-week rehabilitation camp was noted in 27 patients with simple obesity (84.1%) (p<0.05). Motor parameters did not improve significantly. Conclusions Regular physical activity resulted in weight loss only. However, physical activity did not bring about positive changes in motor parameters.

Year

Volume

31

Issue

3

Pages

5-15

Physical description

Dates

published
2018-01-30

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-1a1ad949-b11c-3408-a78d-5d83dc5f334a-year-2018-volume-31-issue-3-article-31935
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.