PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 6(2) | 30-35
Article title

Nowy marker hematologiczny dla idiopatycznych szumów usznych: współczynnik monocyty/HDL

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Celem niniejszego badania było zbadanie związku, o ile on istnieje, między wartością MHR a idiopatycznym szumem usznym.
Projekt badania: Prospektywne badanie kliniczno-kontrolne.
Materiał i metody: Do badania włączono 89 pacjentów (grupa badana), u których od marca 2015 roku do czerwca 2016 roku w ambulatorium przyklinicznym zdiagnozowano idiopatyczne szumy uszne oraz 87 zdrowych osób, które zgłosiły się do szpitala w celu przeprowadzenia rutynowego badania lekarskiego i uzyskały prawidłowe wyniki badania audiometrycznego i otoskopowego (zdrowa grupa kontrolna). Próbki krwi pobierano od pacjentów podczas pierwszego badania. Współczynnik HDL (MHR – Monocyte/HDL rate) uzyskano przez prosty podział liczby monocytów przez poziom HDL. Współczynniki MHR uzyskane dla obu grup poddano analizie statystycznej.
Wyniki: Liczba monocytów i wartość MHR były większe w grupie badanej, a poziom stężenia HDL był niższy w porównaniu z grupą kontrolną (p<0,05). W niniejszym badaniu wartość odcięcia dla MHR w odniesieniu do szumów usznych ustalono na 11.
Wniosek: Współczynnik MHR okazał się wysoki u pacjentów z idiopatycznymi szumami usznymi. Uzyskany wynik wskazuje na udział zdarzeń miażdżycowych i stresu oksydacyjnego w etiologii szumów usznych.
Keywords
PL
Year
Volume
Pages
30-35
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fca1275d-b7dd-3202-83e9-47c6ad2a7322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.