PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(4) | 17-22
Article title

Nowotwory prawego przedsionka i żyły głównej dolnej operowane w głębokiej hipotermii z całkowitym zatrzymaniem krążenia

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Nowotworami, które najczęściej dają przerzuty do serca, są: czerniak złośliwy, rak płuc, rak piersi, rak jajnika, rak nerki, białaczki, chłoniaki oraz rak przełyku.
Cel: Celem pracy była analiza kliniczna grupy chorych operowanych w głębokiej hipotermii z całkowitym zatrzymaniem krążenia, z powodu nowotworów prawego przedsionka i żyły głównej dolnej.
Materiał i metodyka: Badaniem objęto 7 chorych operowanych w Klinice Kardiochirurgii z rozpoznanym na podstawie badania echokardiograficznego guzem serca w latach 2012–2019. Przed kwalifikacją do operacji u każdego pacjenta przeprowadzono: szczegółowe badanie podmiotowe i przedmiotowe, 12-odprowadzeniowy zapis EKG, badania laboratoryjne oraz badanie echokardiograficzne. U chorych wykonywano dodatkowo: tomografię komputerową klatki piersiowej lub jamy brzusznej, rezonans magnetyczny oraz koronarografię, na podstawie której u osób z istotnymi zmianami w tętnicach wieńcowych przeprowadzono jednoczasową operację pomostowania aortalno-wieńcowego. Po przygotowaniu usunięto nowotwór z żyły głównej i przedsionka prawego z jednoczasowym usunięciem nowotworu pierwotnego, najczęściej raka nerki. W badanej grupie chorych analizowano wczesne i odległe wyniki leczenia, określając następujące punkty końcowe: śmiertelność szpitalną oraz przeżycia po wykonanej operacji: 3-miesięczne i 12-miesięczne.
Wyniki: Spośród wszystkich operowanych: 2 pacjentów zmarło we wczesnym okresie pooperacyjnym z powodu powikłań krwotocznych (śmiertelność szpitalna – 28,6%), 5 chorych (71,4%) zostało wypisanych z Kliniki w stanie ogólnym dość dobrym. Łącznie przeżycia 3-miesięczne wyniosły 71,4%, a 12-miesięczne – 28,6%.
Wnioski: Zabiegi operacyjne są bardzo złożone i trudne, a czas ich trwania wynosi średnio 8–10 godzin. U ponad ⅔ chorych możliwa jest poprawa wyników paliatywnego leczenia onkologicznego, poprawy funkcjonowania fizycznego (wydolność krążenia) i przedłużenia życia od kilku miesięcy do kilku lat.
Year
Volume
Pages
17-22
Physical description
Dates
published
2020-05-12
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f5d456ce-21d4-3f2e-bb2a-4e47a6c4735a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.