PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(6) | 587-607
Article title

Ultrasonograficzny pomiar grubości ściany pęcherzyka żółciowego w ocenie ryzyka konwersji planowej cholecystektomii z techniki laparoskopowej na otwartą – doświadczenia powiatu olkuskiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pracy była ocena ryzyka wystąpienia śródoperacyjnych trudności, konwersji oraz przetoki żółciowo-jelitowej podczas laparoskopowej cholecystektomii w zależności od grubości ściany pęcherzyka żółciowego mierzonej w badaniu USG. Materiał i metodyka. Przeprowadzono pracę prospektywną na grupie 50 chorych poddanych laparoskopowej cholecystektomii z powodu przewlekłego kamiczego zapalenia pęcherzyka żółciowego. Do obliczeń zależności między zmiennymi jakościowymi zastosowano test niezależności chi-kwadrat, a wyniki testów zinterpretowano w odniesieniu do progu poziomu istotności α=0,05. Wyniki. Zależność między grubością ściany pęcherzyka żółciowego a wystąpieniem śródoperacyjnych trudności jest w analizowanym zbiorze deterministyczna (AUC=1), a grubość ściany ≥ 5 mm pozwala przewidzieć ich wystąpienie już na etapie diagnostycznym (p<0,001). Ponadto, zmierzona w badaniu USG grubość ściany pęcherzyka żółciowego jest dobrym predyktorem wystąpienia konwersji (AUC=0,976; 95%CI 0,444‑0,975; p<0,001) oraz przetoki żółciowo-jelitowej (AUC=0,935; 95%CI 0,121‑0,738; p=0,001). Wnioski. Uzyskane wyniki umożliwiają przewidywanie trudnych technicznie laparoskopowych cholecystektomii wśród chorych z przewlekłym zapaleniem pęcherzyka żółciowego, a poprzez dobór odpowiedniego zespołu operacyjnego pozwalają na zmniejszenie liczby konwersji oraz ewentualnych powikłań. Ponadto, przestrzeganie powyższych wyników w codziennej praktyce powinno ułatwić planowanie oraz zwiększenie efektywności pracy na bloku operacyjnym.
Year
Volume
Pages
587-607
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f5d0eedc-1081-30cc-a359-a444fb28643f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.