PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(4) | 209-214
Article title

Związek między predyspozycjami osobowościowymi a podjęciem decyzji o rekonstrukcji piersi u kobiet po mastektomii

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pracy była ocena zależności między wybranymi predyspozycjami osobowościowymi kobiet po mastektomii a podjęciem przez nie decyzji o rekonstrukcji piersi Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono w latach 2013‑2015 w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi CZMP w Łodzi. Analizą porównawczą objęto 40 pacjentek, u których wykonano mastektomię i rekonstrukcję piersi oraz 40 pacjentek po zabiegu amputacji piersi, które nie poddały się zabiegom rekonstrukcyjnym. Na podstawie ankiety własnej konstrukcji zbadano pięć zmiennych obrazujących cechy osobowościowe kobiet: dążenie do sukcesów życiowych, umiejętność motywowania innych ludzi do działania, otwarcie na innych, wpływ przynależności do grupy społecznej na poczucie własnego bezpieczeństwa oraz znaczenie opinii innych na temat osoby respondentki. Poza badaniem ankietowym w obu grupach kobiet zastosowano narzędzie psychologiczne (test SUPIN S30 i C30) określające natężenie uczuć pozytywnych i negatywnych. Wyniki. W chwili mastektomii kobiety, które nie poddały się później rekonstrukcji piersi były statystycznie istotnie starsze niż kobiety, które zdecydowały się na ten zabieg. Stwierdzono istotne różnice między obiema grupami w zakresie odpowiedzi na pytania dotyczące otwarcia na innych oraz znaczenia opinii otoczenia. Na granicy istotności znalazły się różnice w odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu przynależności do grupy społecznej na poczucie własnego bezpieczeństwa. W zakresie badań psychometrycznych odnotowano istotne zróżnicowanie odpowiedzi respondentek w teście SUPIN C30 dla emocji negatywnych i S-30 dla uczuć pozytywnych. Poziom emocji negatywnych – cecha grupy A znajdował się w 47,5% w przedziale wyników wysokich i w 47,5% niskich i z pogranicza wyników niskich i przeciętnych. Kobiety z grupy B w 57,5% uzyskały wynik wysoki, natomiast 37,5% wyniki niskie i przeciętne. Dla wyników oceniających poziom emocji pozytywnych S-30 odnotowano istotne zróżnicowanie odpowiedzi respondentek. Kobiety, które nie poddały się rekonstrukcji piersi uzyskiwa- ły najczęściej wynik wysoki, kobiety zaś które podjęły decyzje o odtworzeniu piersi uzyskiwały częściej wynik niski i z pogranicza wyników niskich i wysokich. Wnioski. 1. Decyzja o odtworzeniu piersi po zabiegu mastektomii ma związek z zasobami osobowo- ściowymi pacjentek. Kobiety skryte, opierające swoją samoocenę na opinii innych, a poczucie bezpieczeństwa na przynależności do grupy społecznej, rzadziej decydują się na ten zabieg. 2. Młodsze pacjentki po mastektomii częściej decydują się na rekonstrukcję piersi. 3. Należy rozważyć możliwość opracowania lekarsko-psychologicznego algorytmu postępowania z pacjentkami po mastektomii celem poprawy jakości ich życia.
Year
Volume
Pages
209-214
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-edbd5109-08b3-3430-bd8a-373f80386422
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.