PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 7(2) | 8-15
Article title

Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i skośnego dolnego oka u pacjentów z zespołem Susac’a

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Celem pracy była ocena miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i skośnego dolnego oka (AC cVEMP i oVEMP) u pacjentów z zespołem Susaca. W prezentowanej pracy nie próbowaliśmy przedstawić badania VEMP jako testu zastępującego inne w tej jednostce chorobowej, badaliśmy jedynie, czy równoległa ocena obu rodzajów VEMP (cVEMP i oVEMP) może być pomocna jako dodatkowe źródło informacji o chorobie.
Materiał i metoda: Do rejestracji VEMP zastosowano metodę standaryzacji z wykorzystaniem ciągłej rejestracji EMG w celu monitorowania i minimalizacji zmienności potencjałów w trakcie badania. Bodźce akustyczne były prezentowane jednoczasowo do jednego ucha. Odpowiedzi były analizowane pod kątem obecności poszczególnych fal, ich latencji i amplitudy. Zespół Susaca jest rzadką jednostką chorobową. W pracy analizowano wyniki dwóch pacjentów.
Wyniki: U pierwszego pacjenta zarejestrowano odpowiedzi dla obu rodzajów VEMP, tj. cVEMP i oVEMP. Latencja fali P1 oraz symetria odpowiedzi były w normie obustronnie, niemniej dla cVEMP zanotowano obniżenie amplitudy po obu stronach. U drugiego pacjenta zarejestrowano odpowiedzi tylko dla cVEMP, latencje odpowiedzi obustronnie w normie, niemniej amplituda obniżona z wyraźną asymetrią na niekorzyść strony prawej.
Wnioski: Wyniki obu rodzajów badań miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych, tj. cVEMP i oVEMP, mogą być przydatne w diagnostyce zespołu Susaca, dostarczając informacji o funkcjonowaniu układu przedsionkowego, oraz pomocne w leczeniu i planowaniu rehabilitacji.
Year
Volume
Pages
8-15
Physical description
Dates
published
2018-06-15
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e0a16bfd-dee2-39ad-92e7-757274430be8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.