PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(5) | 430-447
Article title

Częstość i charakter zakażeń miejsca operowanego wywołanych przez pałeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae i ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus u chorych operowanych w wybranych oddziałach zabiegowych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) na oddziałach zabiegowych stanowią najczęstszą przyczynę powikłań pooperacyjnych. Częstość występowania ZMO zależna jest od dziedziny chirurgicznej. Na podstawie przyczyn ZMO można stwierdzić, iż najczęstszymi czynnikami wywołującymi zakażenie miejsca operowanego są drobnoustroje stanowiące własną florę bakteryjną chorego – pałeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae oraz florę skóry chorego – ziarniaki Gram(+) Staphylococcus. Celem pracy była ocena częstości i charakteru zakażeń miejsca operowanego wywołanych przez pa- łeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae i ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus, u chorych operowanych w WSS im. M. Kopernika Łodzi na wybranych oddziałach zabiegowych. Materiał i metodyka. Badanie przeprowadzono na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej leczonych chorych. Badaniami objęto 195 chorych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego M. Kopernika w Łodzi, leczonych w latach 2012‑2014 na oddziałach: Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego oraz Oddziale Chirurgii Endokrynologicznej – Klinice Chirurgii Endokrynologicznej. Do badania włą- czono 84 kobiety i 111 mężczyzn. Średnia wieku wynosiła 59 lat (przedział wiekowy18‑94 lat). Wyniki. W grupie liczącej 195 chorych u 84 osób (43,08% grupy badanej) zarejestrowano ZMO, którego czynnikiem etiologicznym były pałeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae i u 52 chorych (26,67% grupy badanej) ziarniaki Gram(+) z rodzaju Staphylococcus. U czterech chorych (2,05% badanej grupy) czynnikiem etiologicznym ZMO była flora mieszana. Wnioski. Czynnik etiologiczny ZMO zależny jest od profilu oddziału, czystości pola operacyjnego oraz od formy zakażenia miejsca operowanego.
Year
Volume
Pages
430-447
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e051764a-8d67-3a40-bd7d-1da520e41017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.