PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(3) | 22-25
Article title

Wiedza studentów pielęgniarstwa na temat profilaktyki i leczenia odleżyn. Co wiemy na temat odleżyn?

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Odleżyny oraz ich następstwa mogą wystąpić u każdego pacjenta niezależnie od choroby podstawowej, stąd wiedza na temat ich przeciwdziałania oraz leczenia jest niezwykle ważna.
Cel pracy: Celem pracy była analiza stanu wiedzy studentów na temat odleżyn.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono na terenie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wśród studentów kierunku pielęgniarstwo. W badaniu wzięło udział 203 studentów studiów stacjonarnych. Dane zebrano za pomocą ankiety złożonej z 27 pytań, które poruszały problematykę powstawania, profilaktyki i leczenia odleżyn. Do analizy statystycznej wykorzystano testy: Kołgorowa-Smirnowa, Fishera-Snedecora, (ANOVA) z korelacją Spearmana oraz t-Studenta. Za poziom istotności statystycznej przyjęto p ≤ 0,05.
Wyniki: Ponad połowa badanych osób (57,64%) posiadała dostateczny poziom wiedzy na temat profilaktyki oraz leczenia odleżyn. Poziom rósł wraz z czasem trwania nauki, przy czym najwyższy był na ostatnich latach, zarówno podczas studiów I, jak i II stopnia. Im lepiej (wyżej) badane osoby oceniały swoją wiedzę na temat profilaktyki oraz leczenia odleżyn, tym wyższy był ich poziom wiedzy.
Wnioski: Wiedza studentów pielęgniarstwa o odleżynach wzrasta wraz z kolejnymi latami studiów. Samoocena wiedzy studentów o odleżynach, ich profilaktyce i leczeniu jest trafna. Studenci kolejnych lat są coraz lepiej przygotowani do prowadzenia profilaktyki przeciwodleżynowej i świadomi konieczności posiadania wiedzy, a także praktyki w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn.
Year
Volume
Pages
22-25
Physical description
Dates
published
2020-03-26
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d8877650-47d4-3453-97e1-0890ef69576e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.