PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(5) | 411-419
Article title

Ocena efektywności środka antyseptycznego Decasanu w kompleksowym leczeniu martwicy tkanek miękkich

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Posocznica jest to ciężkie uogólnione zakażenie, powstające najczęściej na skutek zakażenia bakteriami chorobotwórczymi. Często jest przyczyną hospitalizacji i zgonu chorych leczonych na oddziałach intensywnej terapii i innych oddziałach szpitalnych. Ostatnie badania doprowadziły do lepszego zrozumienia mechanizmów chorobotwórczych, nastąpił znamienny rozwój terapii mającej na celu zarówno poprawę ogólnego stanu chorego traktowanego jako podstawę, z uwzględnieniem jako wsparcia – terapii miejscowej. Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania roztworu Decasanu w kompleksowym leczeniu pacjentów z martwicą miękkich tkanek. Materiał i metodyka. Materiał kliniczny obejmował 192 pacjentów (K/M 103/89; w śr. wieku 53,35±5,36 lat). Zgodnie z klasyfikacją septycznych stanów (Chikago, 1991) chorych podzieliliśmy na trzy grupy: pierwsza – chorzy z lokalną formą infekcji, druga – z zespółem ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS), która trwała do 72 godzin i trzecia – pacjenci z różnymi formami posocznicy, u których SIRS trwał powyżej 72 godzin. Wyniki. W rezultacie przeprowadzonych badań u chorych, którym była wykonana sanacja rany roztworem Decasanu otrzymaliśmy: zmniejszenie bólu, zmniejszenie obrzęku tkanek, wcześniejsze oczyszczenie rany i pojawienie się ziarninowania w ranie, skrócenie terminów gojenia się ran. Zaproponowano algorytmy lecznicze różnych form posocznicy, wskazano na istotne elementy, tj.: kompleksowe podejście do leczenia infekcji poprzez wczesną interwencję chirurgiczną, intensywną terapię wspomagającą (resuscytacja płynów), antybiotykoterapię skierowaną na mikroorganizmy wywołujące zakażenia oraz miejscową terapię antyseptykami (roztwór Decasanu). Wnioski. Preparat antyseptyczny Decasan może być bezpiecznie stosowany do odkażania skóry, błon śluzowych i ran w ogniskach zakażeń wywoływanych przez bakterie, grzyby i pierwotniaki.
Year
Volume
Pages
411-419
Physical description
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cbab9a06-7d5d-3ad4-a07b-4053d72b3020
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.