PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(5) | 420-432
Article title

Opinie pacjentów o polskich chirurgach i leczeniu operacyjnym

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W polskim społeczeństwie występują silnie zakorzenione stereotypy myślenia na temat chirurga, któ- re mogą w istotny sposób wpływać na proces leczenia. Celem pracy było zaprezentowanie wyników badania ankietowego dotyczącego opinii chorych przebywających w szpitalu na temat wizerunku chirurga i leczenia operacyjnego. Materiał i metodyka. W okresie od 1 stycznia do 30 października 2012 r. badaniem ankietowym objęto 1000 chorych. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone przy użyciu autorskiego kwestionariusza zawierającego 25 pytań. Uzyskane wyniki zostały opracowane statystycznie z użyciem programu STATISTICA. Różnice między grupami sprawdzono przy użyciu testu chi-kwadrat z modyfikacją Yatesa, przyjmując poziom istotności α = 0,05. Wyniki. Grupa badana liczyła 1000 chorych, w tym 56% kobiet (n= 560) oraz 44% mężczyzn (n= 440). Medialny obraz polskiego chirurga jako pozytywny określiło 78% ankietowanych. Większość chorych (74%) uznała, że polscy chirurdzy dorównują poziomem kompetencji i umiejętności zagranicznym specjalistom. Największym zaufaniem ankietowanych (n=537) cieszyli się chirurdzy w średnim wieku (40‑60 r.ż.). Płeć chirurga dla większości chorych (n=649) nie miała znaczenia. Prawie wszyscy ankietowani w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia bez wahania zadeklarowali zgodę na operację (n=974). Wnioski. Współczesna wiedza polskich pacjentów na temat chirurgów i leczenia operacyjnego jest duża. Chirurg cieszy się wysokim prestiżem społecznym, szacunkiem i uznaniem, a jego obraz w opinii zdecydowanej większości ankietowanych jest pozytywny.
Keywords
Year
Volume
Pages
420-432
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c9739850-ab8e-3bf4-a406-fb8106f11d54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.