PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(6) | 1-8
Article title

Śródoperacyjne monitorowanie słuchu metodą elektrokochleografii transtympanalnej (TT-ECochG) i słuchowych potencjałów wywołanych rejestrowanych bezpośrednio z nerwu ślimakowego (CNAP) podczas usuwania guza okolicy kąta mostowo-móżdżkowego – metodologia pomiarów i interpretacja wyników

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Celem niniejszej pracy było przedstawienie metodologii oraz interpretacji wyników śródoperacyjnego monitorowania słuchu za pomocą jednoczasowego pomiaru metodą elektrokochleografii transtympanalnej (TT-ECochG) i słuchowych potencjałów wywołanych rejestrowanych bezpośrednio z nerwu ślimakowego (direct CNAP) w trakcie usuwania osłoniaka przedsionkowego na przykładach operowanych pacjentów.
Materiał i metody: W przedstawianej pracy zaprezentowano pacjentów jako przykłady ilustrujące metodologię i szczegółową interpretację wyników śródoperacyjnego monitorowania słuchu za pomocą TT-ECochG oraz direct CNAP. Wszystkie rejestrowane odpowiedzi elektrofizjologiczne były automatycznie zapisywane i przechowywane wraz z informacjami chirurgicznymi, a następnie poddane szczegółowym analizom i obliczeniom po operacji.
Wyniki: Zaobserwowano następujące zmiany w TT-ECochG i direct CNAP: Pacjent nr 1 – odpowiedzi TT-ECochG i direct CNAP z niewielkimi, ale przejściowymi zmianami morfologicznymi (słuch został zachowany); Pacjent nr 2 – odpowiedzi CNAP zmieniły się znacząco, ale tymczasowo z trójfazowych na dwufazowe, nastąpiła częściowa, ale odwracalna desynchronizacja CNAP, obserwowane zmiany w TT-ECochG ostatecznie powróciły do wartości wyjściowej (doszło do pogorszenia słuchu związanego z zabiegiem chirurgicznym); Pacjent nr 3 – nieodwracalne zmiany TT-ECochG i direct CNAP (całkowita utrata słuchu).
Wnioski: Zastosowanie jednoczasowej kombinacji metod TT-ECochG i direct CNAP umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu narządu słuchu w trakcie operacji usuwania guza nerwu VIII. Pozwala to na szybką ocenę stanu ślimaka i nerwu słuchowego podczas manipulacji chirurgicznych, które stwarzają ryzyko uszkodzenia słuchu u pacjenta poddawanego takiej operacji. Dzięki tak przeprowadzanemu monitorowaniu można szybko poinformować chirurga o zmianach obserwowanych w TT-ECochG i direct CNAP, a w konsekwencji zwiększyć szansę zachowania słuchu u operowanego pacjenta.
Year
Volume
Pages
1-8
Physical description
Dates
published
2020-08-27
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-bc18c893-c3ce-3481-ba7d-c713c0b18616
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.