PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(3) | 1-6
Article title

Analiza porównawcza powikłań w okresie pooperacyjnym po zabiegu totalnej gastrektomii

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Totalna gastrektomia (total gastrectomy, TG), mimo przerwania ciągłości przewodu pokarmowego i związanych z tym powikłań pooperacyjnych, jest zabiegiem z wyboru w przypadku resekcji raka żołądka. Celem tej pracy było przedstawienie częstości powikłań po TG, analiza powikłań pooperacyjnych oraz określenie, która z dwóch technik – ezofagojejunostomia typu Roux-en-Y czy całkowita resekcja żołądka sposobem Omega-Braun – jest bezpieczniejsza. Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywne badanie obserwacyjne obejmujące pacjentów z rakiem żołądka, którzy zostali poddani różnym wariantom TG między 1 stycznia 2010 roku i 31 grudnia 2012 roku w Oddziale Chirurgicznym Klinicznego Szpitala Ratunkowego w Bukareszcie. Analizę statystyczną z wykorzystaniem statystyk opisowych oraz testów parametrycznych i nieparametrycznych przeprowadzono za pomocą oprogramowania GraphPad przy poziomie istotności statystycznej p<0,05. Wyniki: Do badania włączonych zostało 77 pacjentów w wieku od 37 do 91 lat (średnia wieku 64,1±11,59 lat). Zaobserwowano łącznie 84 powikłania bezpośrednio po zabiegu u 35 pacjentów (47,5%), sklasyfikowane jako lokalne (n=21, 25%) lub systemowe (n=63, 75%). Reoperacja była konieczna w pięciu przypadkach (6,2%) po końcowej ezofagojejunostomii typu Roux-en-Y. Odnotowano dwa zgony (n=2, 2,5%), jeden po zabiegu typu Roux-en-Y, drugi po TG Omega-Braun. Dyskusja: Technika typu Roux-en-Y wiązała się z najwyższym odsetkiem powikłań lokalnych i systemowych. Całkowita gastrektomia typu Omega-Braun wiązała się z najmniejszym odsetkiem powikłań, natomiast powikłania obejmowały stany zagrażające życiu, takie jak niestabilność hemodynamiczna i niewydolność wielonarządowa. Wnioski: Zaobserwowano istotną statystycznie zależność między wykonaniem ręcznego zespolenia i śmiertelnością. Całkowita gastrektomia jest założonym zabiegiem obarczonym wieloma potencjalnymi powikłaniami, co wymaga udoskonalenia technik chirurgicznych, aby zmniejszyć ryzyko pooperacyjne.
Year
Volume
Pages
1-6
Physical description
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b0713754-6d1f-3608-ba6d-edee6ecfd3f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.