Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(5) | 1-6

Article title

Przegląd i charakterystyka 585 nowotworów ślinianek z Polskiego Rejestru Niezłośliwych Nowotworów Dużych Gruczołów Ślinowych operowanych w szpitalu klinicznym w okresie 5 lat: badanie prospektywne

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wprowadzenie: Polski Rejestr Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych (RGŚ) jest prowadzony od 2014 r. i zawiera dane na temat łagodnych nowotworów gruczołów ślinowych (NGŚ) z 26 różnych ośrodków w Polsce.
Cel: Zamierzeniem niniejszego badania była analiza danych demograficznych i charakterystyki kliniczno-histologicznej łagodnych NGŚ w dużym ośrodku uniwersyteckim, w celu określenia możliwych korelacji między wybranymi zmiennymi.
Materiały i metody: Analizie poddano 585 pacjentów zgłoszonych do RGŚ, którzy byli operowani z powodu NGŚ w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie pięciu lat. Analizie poddano zmienne, takie jak: wiek, płeć, zawód, miejsce zamieszania, lokalizacja guza, rozmiar, typ histologiczny, nawrót, czynność nerwu twarzowego po zabiegu, gojenie się rany, rodzaj zabiegu operacyjnego, dostępne przedoperacyjne badania obrazowe i wynik biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC). Wyniki: Leczeniu poddano 338 kobiet i 247 mężczyzn w średnim wieku 53 lat. Większość guzów (96,2%) była zlokalizowana w obrębie śliniaki przyusznej, a 3,8% – podżuchwowej. Większość guzów pierwotnych miała średnicę 2–4 cm (59,5%), pozostałe <2 cm (29,2%) i >4 cm (8,4%). Guzy powyżej 4 cm usunięto w czasie zabiegu parotidektomii powierzchownej częściowej, a guzy poniżej 3 cm – w czasie zewnątrztorebkowej resekcji (ECD). Dominowały gruczolaki wielopostaciowe (PA) – 58,5%, w mniejszym stopniu występował guz Warthina (WT) – 37,1%. Pacjenci z WT byli średnio o 13,3 lat starsi niż pacjenci z PA.
Dyskusja: Nasze badanie pomaga zrozumieć charakterystykę kliniczną i histologiczną NGŚ. Istnieje potrzeba przeprowadzenia długoterminowej analizy w naszym ośrodku i porównania danych z innymi ośrodkami dla stworzenia metaanalizy. Należy dokładniej zbadać przyczyny, z powodu których nie wszyscy pacjenci są raportowani w RGŚ.

Year

Volume

Pages

1-6

Physical description

Dates

published
2020-04-29

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-a21b694f-ed7b-364a-9bcf-3fd7932750a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.