PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(6) | 556-564
Article title

Wyniki rekonstrukcji muszli małżowiny usznej wyspowym płatem z okolicy zamałżowinowej u pacjentów po wycięciu raka

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pracy było przedstawienie naszego doświadczenia z zastosowania wyspowego płata zamałżowinowego (pif) do rekonstrukcji muszli małżowiny usznej oraz kliniczna analiza wyników operacji tą metodą u pacjentów po wycięciu raka tej okolicy. Materiał i metodyka. Analizą objęto 13 chorych, których poddano rekonstrukcji muszli ucha z zastosowaniem pif, w latach 2000-2013. Podczas wizyt kontrolnych oceniono wczesne i odległe wyniki leczenia. Porównano opinię chirurga i pacjenta. Na podstawie badań kontrolnych u pacjentów oceniono, przez co najmniej 2 lata, wczesne i odległe wyniki rekonstrukcji uwzględniające opinie chirurga plastycznego i pacjentów. Wyniki. Zmiany wycięto w całości u wszystkich badanych, nie stwierdzając wznowy w ciągu 2 lat. Przekrwienie bierne wystąpiło u 2 osób (15,3%), a nadmierne przyleganie małżowiny usznej też u 2 chorych (15,3 %). Wyniki pooperacyjne były bardzo dobre u 11 pacjentów zarówno w ocenie chirurga, jak i chorych, natomiast u 2 pacjentów satysfakcjonujące z powodu nadmiernego przylegania małżowiny usznej. Wnioski. 1. Operacje połączone z rekonstrukcją po wycięciu guza muszli małżowiny usznej wyspowym płatem zza małżowiny usznej pozwoliły na doszczętne wycięcie zmian (bez oznak wznów), a jednocze- śnie zachowanie właściwego konturu muszli operowanej małżowiny usznej. 2. Użycie zamałżowinowych płatów wyspowych w chirurgicznym leczeniu ubytków muszli małżowiny usznej zapewniło bardzo dobre wyniki pooperacyjne, co potwierdza skuteczność tej metody. 3. Wyniki zabiegów rekonstruujących muszlę wyspowym płatem zza małżowiny usznej przyczyniły się do bardzo dobrych ocen zastosowanego leczenia zarówno w opinii pacjentów, jak i chirurgów.
Year
Volume
Pages
556-564
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-97ad8d92-8b23-338f-a427-e6d59e70ece8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.