PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 5(3) | 15-23
Article title

Wartość prognostyczna śródoperacyjnych zmian morfologii zapisu ABR i ECochG w aspekcie zachowania słuchu u pacjentów z osłoniakiem nerwu przedsionkowego

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Osłoniaki nerwu przedsionkowego (VS) są nowotworami łagodnymi, które rozwijają się z osłonek Schwanna. Szybkie zdiagnozowanie, jak również wykorzystanie śródoperacyjnego monitorowania słuchu (IM) podczas usuwania guza, dodatkowo wpływa na wzrost prawdopodobieństwa zachowania słuchu. Podczas operacji można zastosować różne opcje IM, tj: zastosowanie potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu (ABR), transtympanalnej elektokochleografii (TT-ECochG) i otoemisji produktów zniekształceń nieliniowych (DPOAE). Cel: Celem pracy było określenie przydatności IM podczas operacji usuwania VS oraz analiza zmian w zapisach morfologii potencjałów słuchowych względem słuchu po operacji. Materiał i metoda: Dane zostały pozyskane na podstawie retrospektywnego opracowania wyników badań audiologicznych oraz zapisów z przeprowadzonych śródoperacyjnych monitorowań słuchu 15 pacjentów ze zdiagnozowanym osłoniakiem nerwu przedsionkowego. Analizie poddano wartości: progu słyszenia, zrozumiałości mowy, latencji fali V ABR uzyskane przed i po operacji oraz wartości amplitudy i latencji potencjału czynnościowego (AP) mierzonych przed i po usunięciu guza. Wyniki: Przedoperacyjne wartości progu słyszenia wahały się od 10–25 dB HL, a po operacji od 25–65 dB HL w paśmie częstotliwości 0,125–8 kHz. W pooperacyjnej audiometrii słownej maksymalnie uzyskano 65% zroumiałości mowy. Wartość mediany dla pooperacyjnego wydłużenia latencji fali V w ABR wynosiła 1,38 ms, podczas gdy dla latencji AP 0,23 ms. Amplituda AP uległa redukcji o 1,43 μV. Wniosek: W analizowanym materiale uzyskano znamienne korelacje między progiem słyszenia a parametrami charakteryzującymi fizjologię słyszenia latencji fali V ABR, redukcję amplitudy i wydłużenie latencji AP. Wykazano przydatność IM w operacjach usuwania VS.
Year
Volume
Pages
15-23
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-690a7f6b-5b33-323a-990c-99972e5ddb1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.