PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(1) | 22-28
Article title

Czy przedoperacyjne wartości parametrów układu leukocytarnego krwi obwodowej mogą przewidywać ryzyko zgonu u pacjentów poddawanych operacjom przewodu pokarmowego dużego ryzyka?

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Ocena całkowitej liczby białych krwinek (white blood cells; WBC) jest elementem rutynowego badania morfologicznego krwi obwodowej (full blood count FBC), natomiast analiza parametrów rozmazu leukocytarnego jest zwykle wykonywana dopiero przy stwierdzeniu leukopenii lub leukocytozy. Celem pracy była ocena przydatności parametrów układu białkokrwinkowego w przewidywaniu ryzyka zgonu u pacjentów poddawanych operacjom gastroenterologicznym dużego ryzyka. Materiał i metody: Prospektywnej obserwacji poddano 101 pacjentów, u których przeprowadzono zabieg operacyjny dużego ryzyka w obrębie przewodu pokarmowego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Krew obwodową do badania pobierano przedoperacyjnie. Analizie poddano następujące parametry: WBC oraz liczbę neutrofili (NEUT), bazofili (BASO), eozynofilii (EOS), limfocytów (LYM) i monocytów (MONO). Obliczono wartości wskaźników NEUT/LYM (NLR) oraz MONO/LYM (MLR). Za punkt końcowy przyjęto wystąpienie zgonu szpitalnego. Wyniki: Śmiertelność wyniosła 5%. Nie stwierdzono istotnych różnic w wartościach WBC pomiędzy pacjentami, którzy przeżyli i zmarli (p = 0,2), natomiast WBC nie pozwalała przewidzieć ryzyka zgonu (AUC = 0,69; p = 0,3). Wartości MONO (p = 0,009), BASO (p = 0,02) i wskaźnik MLR (p = 0,007) były istotnie większe w grupie pacjentów, którzy zmarli, natomiast MONO i MLR trafnie przewidywały ryzyko zgonu szpitalnego. Odpowiednio: AUC(MONO) = 0,85 (p <0,001) i AUC(MLR) = 0,86 (p <0,001). Pozostałe analizowane parametry nie posiadały istotnej wartości predykcyjnej. Wnioski: Należy rozważyć rutynową ocenę rozmazu leukocytarnego u wszystkich pacjentów poddawanych operacjom gastroenterologicznym dużego ryzyka, gdyż liczba monocytów może być cennym wskaźnikiem rokowniczym.
Year
Volume
Pages
22-28
Physical description
Dates
published
2018-12-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6622855f-7593-3ca5-9775-a0bbbbea3fa8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.