PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(6) | 12-15
Article title

Porównanie wyników leczenia z użyciem bandażowania i odlewu ortopedycznego w leczeniu nieprzemieszczonych, pozastawowych złamań dystalnego odcinka kości promieniowej: badanie kliniczne

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: W leczeniu nieprzemieszczonych, pozastawowych złamań dystalnego odcinka kości promieniowej istnieją wybory terapeutyczne, będące przedmiotem pewnych kontrowersji. Cel: W niniejszej pracy podjęto próbę zbadania dwóch metod leczenia nieprzemieszczonych, pozastawowych złamań dystalnego odcinka kości promieniowej.
Matody: Opisywane badanie było prospektywne, randomizowane, kliniczne, przeprowadzone w 2015 r. u pacjentów (n = 62) z nieprzemieszczonym, pozastawowym złamaniem dystalnego odcinka kości promieniowej. Pacjentów losowo przypisano do grup, w których procedura gojenia złamań opierała się o zastosowanie odlewu ortopedycznego (n = 32) lub bandaża (n = 30). Badanych poddawano obserwacji kontrolnej po jednym, dwóch, trzech i sześciu tygodniach od zastosowania leczenia. Ocenę prowadzono przy użyciu kwestionariusza DASH i skali VAS. U wszystkich osób wykonywano badania radiograficzne jako metodę oceny ewentualnych powikłań.
Wyniki: Badanie ukończyło odpowiednio 30 i 32 pacjentów z grup opatrywanych bandażem i odlewem ortopedycznym. Analizy statystyczne wykazały, że średni wynik DASH w grupie opatrywanej bandażem był istotnie wyższy po upływie 1 tygodnia, jednak różnica ta uległa zmniejszeniu przed upływem dwóch tygodni, zaś po 3 tygodniach wynik w grupie z opatrunkami odlewowymi był znacznie wyższy niż w grupie z opatrunkiem bandażowym. Po 6 tygodniach wartości DASH w obu grupach nie różniły się w istotnym stopniu. Nie stwierdzono istotnych różnic między wynikami VAS wykazywanymi przez obie grupy badane we wszystkich badaniach kontrolnych. W grupie opatrunków bandażowych stwierdzono skrócenie czasu powrotu do aktywności zawodowej, a także zmniejszenie kosztów leczenia.
Wniosek: Bandażowanie stanowi bardziej odpowiednią opcję leczenia nieprzemieszczonych, pozastawowych złamań dystalnego odcinka kości promieniowej.
Year
Volume
Pages
12-15
Physical description
Dates
published
2020-09-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-5d1ac5a2-6d8f-3f72-893a-e1ed420af7da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.