PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 90(1) | 25-28
Article title

Porównanie obiektywnej i subiektywnej oceny wyników symetryzacji piersi u chorych z zespołem Polanda

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Istnieje wiele metod analizy wyglądu piersi, większość z nich oparta jest o subiektywną ocenę pacjentki lub panelu specjalistów. Obiektywną metodą oceny piersi są pomiary antropometryczne. Celem pracy było porównanie obiektywnej i subiektywnej oceny estetycznych wyników symetryzacji piersi u pacjentek z zespołem Polanda. Materiał i metody: Analizy wyników leczenia dokonano u 7 pacjentek leczonych operacyjnie z powodu niedorozwoju jednej piersi w przebiegu zespołu Polanda. W ocenie pooperacyjnej uwzględniono: 1) objętość piersi; 2) symetrię kompleksów brodawka otoczka (KBO); 3) symetrię rowków podpiersiowych (IMF); 4) symetrię górnych biegunów piersi (UP). Oceny subiektywnej dokonywała pacjentka dla każdej z wymienionych cech oraz określała ogólne zadowolenie z wyniku symetryzacji na 10-punktowej skali Likerta. Następnie dokonano obiektywnej, metrycznej oceny asymetrii piersi. Wyniki: Ogólna ocena pooperacyjnej asymetrii piersi wskazuje na wysoki poziom zadowolenia pacjentek z symetryzacji piersi. Obiektywna analiza wykazała, że średnia różnica objętości piersi wynosi około 36 cc, a różnica położenia KBO – ok. 1,2 cm. Wnioski: Obrazowanie trójwymiarowe jest pomocne w planowaniu zabiegów symetryzacyjnych piersi, szczególnie w doborze objętości protezy piersi. Połączenie tej metody z doświadczeniem klinicznym daje efekt w postaci dobrych wyników pooperacyjnych.
Year
Volume
Pages
25-28
Physical description
Dates
published
2018-03-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-5665a063-6a0b-3c88-a2c2-c90378818807
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.