Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(1) | 29-35

Article title

Rozwój kontroli posturalnej u dzieci zdrowych od 6. do 17. roku życia. Część I Ocena kontroli posturalnej w teście badania klinicznego interakcji sensorycznej w równowadze (mCTSIB) u dzieci w wieku 6–17 lat

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Prawidłowy rozwój kontroli posturalnej u dzieci jest związany z procesem dojrzewania centralnego układu nerwowego, a także rozwojem organizacji sensorycznej z odpowiednim wykorzystaniem informacji propriocepcyjnych, wzrokowych i przedsionkowych oraz reakcji i strategii posturalnych. Zaburzenia rozwojowe w tym zakresie znajdują odbicie w dysfunkcjach posturalnych, których ocena wymaga odniesienia do wartości normatywnych zdrowej populacji dzieci. C el pracy: Ocena rozwoju kontroli posturalnej u dzieci w wieku 6–17 lat. Materiał: 127 zdrowych dzieci (65 dziewczynek i 62 chłopców) w wieku od 6–17 lat, które podzielono na 6 równych grup wiekowych. Metoda: Wywiad, badanie laryngologiczne, ocena słuchu (audiogram, tympanometria), badanie posturograficzne (posturograf Neurocom) z użyciem zmodyfikowanego testu Romberga (mCTSIB) w czterech warunkach sensorycznych (twarde podłoże, oczy otwarte i zamknięte, podłoże niestabilne, oczy otwarte i zamknięte). Wyniki badań: Odnotowano systematyczną istotną poprawę badanych parametrów w każdej kolejnej grupie wiekowej do ukończenia 13. roku życia, z okresem przyspieszonego rozwoju pomiędzy 6.–7. (I grupa) a 8.–9. rokiem życia (II grupa). Ponadto stwierdzono sprawniejszą kontrolę posturalną u najmłodszych dziewczynek w porównaniu z chłopcami w tym samym wieku. Podsumowanie i wnioski: (1) Rozwój kontroli posturalnej w teście mCTSIB ulega zakończeniu do trzynastego roku życia i przebiega w sposób nielinearny z okresem istotnej poprawy pomiędzy 6. a 8. rokiem życia; (2) W grupie dzieci najmłodszych stwierdzono istotnie lepsze parametry kontroli posturalnej u dziewczynek w porównaniu z chłopcami w tym samym wieku. Wydaje się więc zasadne przyjęcie odrębnych wartości normatywnych do oceny rozwoju kontroli posturalnej u najmłodszych dzieci.

Year

Volume

Pages

29-35

Physical description

Dates

published
2019-07-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-49d6df34-45d5-3812-900b-823d7dc8a52a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.