PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(4) | 21-28
Article title

Analiza akustyczna i wydolnościowa narządu głosu u chorych z zaburzeniami czynnościowymi oraz organicznymi krtani za pomocą programu DiagnoScope Specjalista

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Celem badań było zweryfikowanie przydatności analizy akustycznej i wydolnościowej głosu śpiewaczego przy wykorzystaniu oprogramowania do analizy akustycznej głosu DiagnoScope Specjalista. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 120 dorosłych osób, w tym 74 kobiet i 46 mężczyzn, w wieku 21–51 lat, których podzielono na trzy grupy. I grupę (badaną) – stanowiło 40 profesjonalnych wokalistów, II grupę (badaną) – 40 półprofesjonalnych wokalistów, III grupę (odniesienia) – 40 studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zawodowo nieobciążających głosu. Metodyka badań obejmowała: (1) badanie podmiotowe (wywiad otorynolaryngologiczny), (2) badanie przedmiotowe otorynolaryngologiczne, (3) badanie wideolaryngoskopowe krtani, (4) ocenę percepcyjną głosu za pomocą skali GRBAS, (5) diagnostyczną analizę akustyczną i wydolnościową głosu z wykorzystaniem oprogramowania DiagnoScope Specjalista, (6) ankietę z uwzględnieniem podstawowych parametrów stylu życia i dolegliwości towarzyszących. Wyniki badań: Średnia wartość częstotliwości podstawowej F0 u badanych w grupie profesjonalistów była najwyższa i wyniosła: 316,46 Hz u kobiet i 165,09 Hz u mężczyzn. W grupie półprofesjonalistów – odpowiednio 260,50 Hz i 149,26 Hz, a w grupie odniesienia – 261,23 Hz i 159,27 Hz. Średnia wartość parametru Jitter u badanych w grupie profesjonalistów wyniosła 0,30% u kobiet i 0,54% u mężczyzn, w grupie półprofesjonalistów odpowiednio: 0,31 % i 0,57%, a w grupie odniesienia: 0,31% i 0,56%. Średnia wartość parametru Shimmer u badanych w grupie profesjonalistów wyniosła 3,27% u kobiet i 3,75% u mężczyzn, w grupie półprofesjonalistów odpowiednio: 3,46% i 3,77%, a w grupie odniesienia: 4,33% i 4,39%. Średnia wartość wskaźnika NHR u badanych w grupie profesjonalistów wyniosła 3,28% u kobiet i 6,00% u mężczyzn, w grupie półprofesjonalistów odpowiednio: 3,23 % i 6,72%, a w grupie odniesienia: 3,89% i 6,13%. Wnioski: Wartości parametrów mierzących charakter głosu, takie jak: zaburzenia długości okresów podstawowych, wahania amplitudy dla kolejnych okresów oraz poziomu szumów w uzupełnieniu o inne metody, mają wartość diagnostyczną i predykcyjną dotyczącą wykrywania zaburzeń głosu już we wczesnym stadium. Analiza wydolnościowa głosu śpiewaków wykazała znacznie niższe wartości następujących parametrów: czasu fonacji, rzeczywistego czasu fonacji, współczynnika braku fonacji, współczynnika wydolności i przeciętnej jakości fonacji.
Year
Volume
Pages
21-28
Physical description
Dates
published
2019-04-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-473c8d22-ead3-3435-b154-81f56dd38063
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.