PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(5) | 27-33
Article title

Czynniki ryzyka zaburzeń gojenia i przedłużonej hospitalizacji u chorych po amputacji kończyny dolnej powyżej stawu kolanowego

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Amputacja kończyny dolnej jest operacją wykonywaną w ostateczności, gdy wszelkie inne możliwości terapeutyczne uległy wyczerpaniu. Czas leczenia trwa od kilku do kilkunastu miesięcy i jest zależny od: rozległości amputacji, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz przebiegu procesu gojenia kikuta. Materiały i metody: Wykonano retrospektywną analizę, korzystając z bazy danych Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. Badano pacjentów, u których w 2017 r. wykonano amputację kończyny dolnej na poziomie uda. Zakwalifikowano do pracy 92 chorych poddanych leczeniu operacyjnemu. Podzielono ich na dwie grupy: bez powikłań gojenia oraz z powikłaniami gojenia kikuta. Przeanalizowano dokumentację medyczną obu grup pod kątem czynników ryzyka zaburzeń gojenia. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej. Wyniki: Pacjenci z zaburzeniami gojenia kikuta najczęściej mieli minimalne krwawienie oraz wyższe wyniki w skali ASA w porównaniu do pacjentów bez powikłań gojenia. Dla pozostałych parametrów nie wykazano różnic pomiędzy obiema grupami. Osoby z powikłaniami potrzebowały średnio 28 dni na zagojenie rany oraz spędzali średnio 40 dni w szpitalu, w porównaniu do odpowiednio 14 i 21 dni dla pacjentów bez powikłań. Odsetek zgonów w grupie osób z powikłaniami był również istotnie wyższy (35%) niż w grupie osób bez powikłań (5%). Wnioski: Do istotnych statystycznie czynników zwiększających ryzyko zaburzeń gojenia kikuta należą: wysoki stopień skali ASA oraz minimalne krwawienie z mięśni podczas wykonywania zabiegu. Chorzy, u których wystąpiło to powikłanie, narażeni są na większe ryzyko przedłużonej hospitalizacji oraz zgonu w okresie pooperacyjnym. W pracy tej wykazano istotne statystycznie czynniki ryzyka zaburzeń gojenia kikuta po amputacji oraz potwierdzono negatywny wpływ tego powikłania na długość hospitalizacji i ryzyko zgonu.
Year
Volume
Pages
27-33
Physical description
Dates
published
2019-10-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-4583b8b4-c1c5-3d48-944c-38dd473f01d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.