Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(4) | 8-12

Article title

Wpływ wieku i chorób współistniejących na wyniki leczenia chirurgicznego za pomocą wolnych przeszczepów tkankowych: badanie retrospektywne

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wprowadzenie: Przeszczepy mikronaczyniowych wolnych płatów tkankowych umożliwiły rekonstrukcję złożonych ubytków w regionie głowy i szyi.
Cel: Celem pracy było dokonanie oceny wyników leczenia pacjentów poddawanych zabiegom chirurgii rekonstrukcyjnej oraz zidentyfikowanie czynników mających wpływ na te wyniki, ze szczególnym uwzględnieniem wieku pacjenta.
Materiały i metody: W badaniu retrospektywnym uwzględniono wszystkich pacjentów, u których w latach 2010–2017 wykonano operacje rekonstrukcyjne z przeszczepem wolnych płatów tkankowych w regionie głowy i szyi. Kryteria włączenia spełniało 66 osób, które podzielono na 2 grupy wiekowe: grupę G1 pacjentów w wieku <65 lat (n = 41) i grupę G2 pacjentów w wieku ≥65 lat (n = 25). Dokonano analizy mniejszych powikłań miejscowych oraz powikłań ogólnych, a także chorób współistniejących.
Wyniki: Nie stwierdzono korelacji pomiędzy zaawansowanym wiekiem a ryzykiem niepowodzenia przeszczepu wolnego płata, jak również częstością występowania mniejszych powikłań miejscowych. Powikłania ogólne obserwowano częściej w grupie G2 (32%) niż w G1 (19,5%), choć różnica ta nie była istotna statystycznie. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę dla zależności pomiędzy wiekiem a stanem zdrowia pacjenta wg ASA (p = 0,010). Powikłania ogólne i miejscowe wystąpiły u 12 (29,3%) pacjentów z młodszej grupy niskiego ryzyka i jedynie u 1 (4%) pacjenta w starszej grupie niskiego ryzyka. Wśród osób wysokiego ryzyka powikłania ogólne i miejscowe stwierdzono u 5 (12,2%) pacjentów wysokiego ryzyka z grupy G1 i u 7 (28%) pacjentów wysokiego ryzyka z grupy G2.
Wniosek: Pacjenci z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi głowy i szyi powinni być poddawani zabiegom mikrochirurgii rekonstrukcyjnej niezależnie od wieku.

Year

Volume

Pages

8-12

Physical description

Dates

published
2020-03-16

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2de7483a-d239-342f-a48f-4b84aa290b9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.