PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(4) | 8-12
Article title

Wpływ wieku i chorób współistniejących na wyniki leczenia chirurgicznego za pomocą wolnych przeszczepów tkankowych: badanie retrospektywne

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Przeszczepy mikronaczyniowych wolnych płatów tkankowych umożliwiły rekonstrukcję złożonych ubytków w regionie głowy i szyi.
Cel: Celem pracy było dokonanie oceny wyników leczenia pacjentów poddawanych zabiegom chirurgii rekonstrukcyjnej oraz zidentyfikowanie czynników mających wpływ na te wyniki, ze szczególnym uwzględnieniem wieku pacjenta.
Materiały i metody: W badaniu retrospektywnym uwzględniono wszystkich pacjentów, u których w latach 2010–2017 wykonano operacje rekonstrukcyjne z przeszczepem wolnych płatów tkankowych w regionie głowy i szyi. Kryteria włączenia spełniało 66 osób, które podzielono na 2 grupy wiekowe: grupę G1 pacjentów w wieku <65 lat (n = 41) i grupę G2 pacjentów w wieku ≥65 lat (n = 25). Dokonano analizy mniejszych powikłań miejscowych oraz powikłań ogólnych, a także chorób współistniejących.
Wyniki: Nie stwierdzono korelacji pomiędzy zaawansowanym wiekiem a ryzykiem niepowodzenia przeszczepu wolnego płata, jak również częstością występowania mniejszych powikłań miejscowych. Powikłania ogólne obserwowano częściej w grupie G2 (32%) niż w G1 (19,5%), choć różnica ta nie była istotna statystycznie. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę dla zależności pomiędzy wiekiem a stanem zdrowia pacjenta wg ASA (p = 0,010). Powikłania ogólne i miejscowe wystąpiły u 12 (29,3%) pacjentów z młodszej grupy niskiego ryzyka i jedynie u 1 (4%) pacjenta w starszej grupie niskiego ryzyka. Wśród osób wysokiego ryzyka powikłania ogólne i miejscowe stwierdzono u 5 (12,2%) pacjentów wysokiego ryzyka z grupy G1 i u 7 (28%) pacjentów wysokiego ryzyka z grupy G2.
Wniosek: Pacjenci z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi głowy i szyi powinni być poddawani zabiegom mikrochirurgii rekonstrukcyjnej niezależnie od wieku.
Year
Volume
Pages
8-12
Physical description
Dates
published
2020-03-16
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-2de7483a-d239-342f-a48f-4b84aa290b9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.