PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(5) | 24-30
Article title

Ocena czynników ryzyka powikłań pooperacyjnych u chorych na raka odbytnicy

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Powikłania chirurgicznego leczenia chorych na raka odbytnicy, a w szczególności nieszczelność zespolenia po przedniej resekcji, pozostają istotnym problemem klinicznym. Retrospektywnie przeanalizowaliśmy czynniki mogące mieć wpływ na ich wystąpienie.
Materiały i metody: Retrospektywnej analizie poddano 392 chorych na raka odbytnicy. U 257 z nich wykonano przednią, a u 135 brzuszno-kroczową resekcję odbytnicy. Czynniki ryzyka wczesnych powikłań pooperacyjnych analizowano przy użyciu regresji logistycznej.
Wyniki: Istotnymi statystycznie czynnikami ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań (w stopniu 3B i wyższym w skali Claviena-Dindo) w analizie czynnikowej były: stosunek liczby neutrofilów do limfocytów >5 (p = 0.047) w grupie chorych po przedniej resekcji, wiek chorych (p = 0.031) w grupie po resekcji brzuszno-kroczowej oraz choroba niedokrwienna serca w obydwu grupach (odpowiednio: p = 0.03 i p = 0.011). Nie stwierdzono czynników ryzyka nieszczelności zespolenia w grupie po przedniej resekcji, przed podziałem na nieszczelności wczesne i późne. W analizie jednoczynnikowej czynnikami ryzyka wystąpienia wczesnych nieszczelności były: stosunek liczby neutrofilów do limfocytów >5 oraz liczba płytek krwi obwodowej. Natomiast nieszczelności późne wiązały się ze współistnieniem choroby niedokrwiennej serca, jednakże czynniki te nie były istotne w analizie wieloczynnikowej.
Wnioski: Czynnikami ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań pooperacyjnych są: stosunek neutrofilów do limfocytów >5, podeszły wiek oraz współistnienie choroby niedokrwiennej serca. Inne czynniki ryzyka wystąpienia wczesnych i późnych nieszczelności wskazują na ich odmienną etiologię.
Year
Volume
Pages
24-30
Physical description
Dates
published
2020-07-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-1cbae124-aad3-3acd-b9a3-e01d07b00795
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.