PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(3) | 26-31
Article title

Czy zastosowanie żelu z chlorheksydyną zmniejsza częstość zakażeń miejsca operowanego?

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Zakażenia miejsca operowanego wikłają od 2 do 11% wszystkich procedur chirurgicznych.
Założenia pracy: Zastosowanie 6% żelu z chlorheksydyną, jako element przedoperacyjnego przygotowania skóry okolicy operowanej, zmniejsza liczbę zakażeń miejsca operowanego.
Cel: Celem pracy jest ocena wpływu: współczynnika masy ciała (BMI), stosunku neutrofili do limfocytów (NLR), stężenia białka całkowitego, glukozy, długości hospitalizacji przed zabiegiem, czasu trwania operacji, długości utrzymania drenów, przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych na liczbę zakażeń miejsca operowanego.
Materiały i metody: Analizie prospektywnej poddano 248 pacjentów operowanych w latach 2016–2019 w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego w Zgierzu. Chorych podzielono na trzy grupy w zależności od mikrobiologicznego stopnia czystości rany pooperacyjnej: I grupa – rany czyste, II grupa – rany czysteskażone, III grupa, do której włączono również zabiegi wykonywane w trybie ostrego dyżuru – rany skażone. W każdej z grup wydzielono po dwie podgrupy w zależności od sposobu przedoperacyjnego przygotowania pola operacyjnego: A – żel bez CHG, B – 6% żel z CHG.
Wyniki: Infekcje miejsca operowanego stwierdzono u 22 pacjentów (8,9%). Odpowiednie częstości dla grup I, II, III wynoszą: 3,0% vs 12,9% vs 12,7% (p < 0,05). Wzrost wskaźnika NLR o jedną jednostkę powodował częstsze występowanie zakażeń miejsca operowanego o 11%. Przetoczenie pacjentowi KKCZ skutkowało 3,5-krotnym wzrostem częstości zakażeń miejsca operowanego. Przedłużenie czasu utrzymania drenu o jeden dzień powoduje wzrost częstości ZMO o 41%. Obniżenie stężenia białka całkowitego o co najmniej 1 g/dl poniżej normy zwiększa ryzyko zakażeń miejsca operowanego niemal trzykrotnie.
Wnioski: Zastosowanie preparatu 6% żelu z chlorheksydyną, jako elementu przedoperacyjnego przygotowania pola operacyjnego, zmniejsza ryzyko zakażeń miejsca operowanego, szczególnie w ranach czystych-skażonych i skażonych.
Year
Volume
Pages
26-31
Physical description
Dates
published
2020-04-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-15a8941f-a99f-34c7-a514-85a75c28f3df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.