PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71(5) | 12-17
Article title

Wyniki odległe progu przewodnictwa kostnego na częstotliwości 4000 Hz po operacjach tympanoplastycznych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL

Wprowadzenie: Leczenie operacyjne niedosłuchów przewodzeniowych niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ucha wewnętrznego w mechanizmie urazu akustycznego.
Cel: Celem pracy była ocena czynności narządu Cortiego, wyrażona progiem przewodnictwa kostnego na częstotliwo- ści 4000 Hz dla wybranych procedur resekcyjnych: mastoidektomii i operacji, której elementem było zniesienie tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego.
Materiał i metody: Materiał zebrano wśród pacjentów leczonych z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego w Klinice Otolaryngologii i  Onkologii Laryngologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Bydgoszczy w latach 2004–2009. U wszystkich wykonano badania audiometrii progowej tonalnej przed zabiegiem oraz co najmniej 3 lata po zabiegu. Analizowaną grupę chorych podzielono na podgrupy w zależności od rodzaju wykonanej operacji tympanoplastycznej wg Tosa oraz procedur resekcyjnych: mastoidektomii i operacji, której elementem było zniesienie tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki: W analizowanym okresie trzech lat po operacji nie wykazano różnicy istotnej statystycznie między badanymi grupami, pomimo wyższych wartości dla tympanoplastyki typu 1 z mastoidektomią w porównaniu z tympanoplastyką typu 1 bez mastoidektomii – odpowiednio 25,67 dB i 18,53 dB. W badaniu pooperacyjnym grup operowanych techniką zamkniętą i otwartą nie obserwowano różnic istotnych statystycznie progu przewodnictwa kostnego dla częstotliwości 4000 Hz w obrębie operacji tympanoplastycznej typu 2 według Tosa
Wnioski: Mastoidektomia lub zniesienie tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego nie wpływają na podwyż- szenie progu przewodnictwa kostnego dla częstotliwości 4000 Hz po operacjach tympanoplastycznych w obserwacji długoterminowej.
Year
Volume
Pages
12-17
Physical description
Dates
published
2017-10-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-0d19231a-acc9-31a6-917c-02b7b8a13f8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.