PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 67 | 2 | 449-454
Article title

Odpady w przestrzeni kosmicznej i próby ich minimalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Space debris and the attempt of their minimalization
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Odpady kosmiczne wytworzone przez człowieka stanowią istotny problem w przestrzeni kosmicznej. Niepokojąca jest wciąż wzrastająca liczba tego typu obiektów na orbitach okołoziemskich. Odpady te krążą obok czynnych obiektów, głównie sztucznych satelitów Ziemi, umieszczanych na orbitach w różnych celach, które po pewnym czasie stają się także zbędne, zasilając populację kosmicznych śmieci. Obserwowany wzrost liczby bezużytecznych obiektów wiąże się przede wszystkim z niebezpieczeństwem kolizji w przestrzeni kosmicznej. Dlatego problem ten wymaga odpowiednich rozwiązań i działań ze strony środowiska naukowego i instytucji zajmujących się eksploracją kosmosu. W pracy przeanalizowano kształtującą się ilość i rodzaje odpadów kosmicznych oraz źródła ich pochodzenia w ostatnich dziesięcioleciach. Ponadto określono miejsca ich występowania oraz zagrożenia jakie mogą powodować, a także określono próby minimalizacji liczby odpadów tego typu.
EN
Space debris produced by man pose significant problems in near Earth space. Disturbing is still increasing amount of this type of waste. The wastes circulate alongside the working objects - mainly the Earth artificial satellites placed in orbit for a variety of purposes, which after some time become also useless supporting the space debris population. The observed increase in the number of useless objects is associated primarily with the danger of a collision in space. Therefore, this problem requires appropriate solutions and actions from the scientific community and institutions dealing with space exploration. The work analyses the number and types of waste shaping the space and their origin in recent decades. In addition, there are specified places of their occurrence, risks that they may cause, and also attempts to minimize this type of waste.
Journal
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
449-454
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Katedra Zarządzania w Energetyce, Wydział Zarządzania, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Gramatyka 10, 30-067 Kraków, Polska
  • Department of Management in Power Engineering, Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, 10 Gramatyka Str., 30-067 Krakow, Poland
References
  • Dyrektywa, 2003. Dyrektywa z dnia 27 stycznia 2003 roku, dotycząca zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych - Restriction of Hazardous Substances Directive (2002/95/EC).
  • Europejski System, 2014. Europejski system wykrywania i śledzenia obiektów satelitarnych - Space Surveillance and Tracking Framework Support. Decision of 16 April 2014, No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council.
  • Nasa (National Aeronautics and Space Administration), 2013. Space debris and human spacecraft. https://www.nasa.gov/mission_pages/station/news/orbital_debris.html.
  • Nasa News (National Aeronautics and Space Administration). U. S Space Surveillance Network, Orbital Debris Quarterly News, 3 (1998) - 21(2017) https://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/quarterly-news/newsletter.html.
  • Rozporządzenie, 2006. Rozporządzenie UE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczania użycia chemikaliów. Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (EC 1907/2006).
  • Rybka E., 1978. Astronomia ogólna. PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv67p449kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.