PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 66 | 2 | 225-229
Article title

Nasiona storczyków - liczba za wielkość

Content
Title variants
EN
The seeds of orchids - a great number at the cost of size
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Storczyki są bardzo zróżnicowaną grupą roślin, występującą na całym świecie oprócz Antarktydy. Ich nasiona znacząco różnią się od nasion innych okrytonasiennych, jednak między sobą są podobne. Są bardzo drobne, określane wręcz jako "pył nasienny". Składają się ze stosunkowo niewielkiego zarodka otoczonego cienką osłonką. Przestrzeń między zarodkiem a łupiną nasienną wypełniona jest powietrzem, co odgrywa rolę w rozprzestrzenianiu się nasion za pomocą wiatru (anemochoria). Oprócz wiatru, w rozsiewaniu storczyków uczestniczą również zwierzęta i woda. Pod względem kształtu nasiona mogą być wydłużone i smukłe, beczułkowate lub owalne, nigdy nie mają żadnych dodatkowych struktur.
Nasiona storczyków prawie nie zawierają materiałów zapasowych, ponadto zarodek nie jest w stanie z nich skorzystać i wykiełkować, dopóki nie wejdzie w symbiozę z odpowiednim grzybem. Jest to jeden z czynników, który umożliwił tak znaczne zmniejszenie wielkości nasion, co rośliny zrekompensowały ich liczbą. Ta strategia okazała się ewolucyjnie korzystna, czego odbiciem jest trwający obecnie rozkwit rodziny Orchidaceae.
EN
Orchids represent a very diverse group of plants occurring worldwide except Antarctica. Their seeds are significantly different from those of other angiosperm plants, but are similar within this group. They are very small, referred to as 'dust seeds', and consist of relatively small embryo surrounded by a thin seed coat. The space between the embryo and the tissue covering is filled with air, which plays a role in the spread of seeds with the wind (anemochory). Except of wind, in the dispersal of orchids are also involved animals and water. In terms of shape, the seeds, can be elongated and slender, rotund or oval, but they never have any other additional structures. The seeds of orchids hardly contain any reserve materials; furthermore, their embryos are unable to use them and to germinate until they enter into a symbiotic relationship with an appropriate fungus. This is one of the factors that enabled such a significant reduction in the size of the seeds that the plants compensated by a large increase in their number. This strategy proved to be evolutionarily advantageous, which manifests itself by ongoing prosperity of the Orchidaceae family.
Journal
Year
Volume
66
Issue
2
Pages
225-229
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska
 • Department of Geobotany and Plant Ecology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Poland
 • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska
 • Department of Geobotany and Plant Ecology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Poland
References
 • Arditti J., 1967. Factors affecting the germination of orchid seeds. Bot. Rev. 33, 1-97.
 • Arditti J., Ghani A., 2000. Numerical and physical properties of orchid seeds and their biological implications. New Phytol. 145, 367-421.
 • Batty A. L., Dixon K. W., Brundrett M. C., Sivasithamparam K., 2002. Orchid conservation and mycorrhizal associations. [W:] Microorganisms in plant conservation and biodiversity. Sivasithamparam K., Dixon K. W., Barrett R. L. (red). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 195-226.
 • Delforge P., 2006. Orchids of Europe, North Africa and the Middle East. A&C Black, London.
 • Eriksson O., Kainulainen K., 2011. The evolutionary ecology of dust seeds. Perspect. Plant Ecol. Evol. Syst. 13, 73-87.
 • Hijner J. A., Arditti J., 1973. Orchid Mycorrhiza: vitamin production and requirements by the symbionts. Am. J. Bot. 60, 829-835.
 • Huang Y., Yang X., 2008. Summary of research on orchidaceous Mycorrhizae. J. Trop. Subtrop. Bot. 2008-03.
 • Jankowska-Błaszczuk M., 1996. Ekologiczne znaczenie wielkości nasion. Wiad. Bot. 40, 21-28.
 • Jersáková J., Malinová T., 2007. Spatial aspects of seed dispersal and seedling recruitment in orchids. New Phytol. 176, 237-241.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Podbielkowski Z., 1995. Wędrówki roślin. WSiP, Gdańsk.
 • Romański M., Krzysztofiak A., 2009. Ochrona storczyków w Wigierskim Parku Narodowym. [W:] Poradnik dla pracowników parków narodowych. http://www.wigry.org.pl/inf_i_rozw/budowa_por/por2_1.htm).
 • Stanley S. M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Swamy K. K., Krishna Kumar H. N., Ramakrishna T. M., Ramaswamy S. N., 2004. Studies on seed morphometry of epiphytic orchids from Western Ghats of Karnataka. Taiwania 49, 124-140.
 • Szlachetko D., 2009. Storczyki. Multico, Warszawa.
 • Szlachetko D. L., Skakuj M., 1997. Storczyki Polski. Sorus, Poznań.
 • Szot P., Parzymies M., Poniewozik M., 2015. Rozmnażanie storczyków w kulturach tkankowych. Ann. UMCS, Sectio EEE Horticultura 25, 33-51.
 • Van Rheede van Oudtshoorn K., van Rooyen M. W., 1999. Dispersal biology of desert plants. Springer, Berlin.
 • Werker E., 1997. Seed anatomy. [W:] Encyclopedia of plant anatomy. Carlquist S., Cutler D. E, Fink S., Ozenda P., Roth I., Ziegler H. (red.). Gebrüder Borntraeger, Berlin, 10, 1-424.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv66p225kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.