PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 66 | 2 | 185-192
Article title

Mikrobiologiczne przemiany azotu glebowego

Content
Title variants
EN
Microbiological transformations of soil nitrogen
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Azot jest jednym z najważniejszych pierwiastków biogennych. Jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania wszystkich organizmów. Pierwiastek ten występuje w glebie w wielu formach i jest bardzo aktywny. Ulega przemianom z jednych form chemicznych w inne. Mikroorganizmy odgrywają ważną rolę w przemianach azotu.
Główne procesy składające się na cykl azotu to: wiązanie, amonifikacja, nitryfikacja i denitryfikacja. Wiązanie azotu atmosferycznego jest ważnym źródłem biologicznie dostępnego azotu w biosferze, amonifikacja to redukcja związków organicznych do amoniaku, nitryfikacja to dwuetapowy proces utleniania amoniaku do azotanów, a denitryfikacja to redukcja azotanów do azotu gazowego.
Intensywność mikrobiologicznych procesów w glebie zależy m.in. od typu gleby, wilgotności, natlenienia, roślinności, nawożenia. Odczyn również wywiera wpływ na przemiany azotu w glebie. Większość gatunków mikroorganizmów optymalnie wzrasta w odczynie obojętnym. W kwaśnych glebach aktywność mikroorganizmów i intensywność procesów jest hamowana.
EN
Nitrogen is one of the most important biogenic compounds, indispensable for growth and functioning of all the organisms. This chemical element exist in soil in many forms, some of which are very active. Microorganisms play an important role in the nitrogen cycle. Main processes involved in the nitrogen cycle consists of nitrogen fixation, ammonification (reduction of organic compounds to ammonia), nitrification (two-step process of oxidation of ammonium to nitrate) and denitrification (conversion of nitrate to gaseous nitrogen). Nitrogen fixation is the most important source of biologically available nitrogen in the biosphere.
The intensity of microbial processes in soil depends on type of soil, its humidity, oxygenation, kind of vegetation and fertilization. Acidity of soil also exerts influence on the nitrogen cycle. For most microbial species, their growth is optimal in neutral conditions. In acid soils activity of microorganism is inhibited.
Journal
Year
Volume
66
Issue
2
Pages
185-192
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
 • Department of Microbiology, University of Agriculture in Krakow, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Poland
References
 • Adamczyk B., Godlewski M., 2010. Różnorodność strategii pozyskiwania azotu przez rośliny. Kosmos 59, 211-222.
 • Dąbek-Szreniawska M., Zimon A., Wyczółkowski A., 2006. Aktywność enzymów w procesie amonifikacji w glebie z dodatkiem azotowych substancji organicznych. Acta Agrophys. 8, 23-33.
 • De Boer W., Kowalchuk G. A., 2001. Nitrification in acid soils: micro - organisms and mechanisms. Soil Biol. Biochem. 33, 853-866.
 • Górska E. B., Ragus B., Russ el S., 2001. Wytwarzanie nitrogenazy przez bakterie z rodzaju Bacillus wyizolowane z gleby. [W:] Drobnoustroje środowiska glebowego. Dahm H., Pokojska-Burdziej A. (red). Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 141-146.
 • Grata K., Krzyśko-Łupi cka T., 2007. Ekologiczne skutki działania fosforanu mocznika na diazotrofy glebowe w okresie jesiennym. Cz I. Proc. ECOpole 1, 137-140.
 • Klama J., 2004. Współżycie endofitów bakteryjnych z roślinami. Acta Sci. Pol. Agricult. 3, 19-28.
 • Klama J., Sawicka A., 2001. Aktywność nitrogenazy w glebie gliniasto piaszczystej wzbogaconej w glukozę i szczepionej różnymi bakteriami. [W:] Drobnoustroje środowiska glebowego. Dahm H., Pokojs ka-Burdziej A. (red). Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 161-164.
 • Klama J., Sawicka A., Niewiadomska A., Swędrzyńska D., 2005. Wpływ pH na zdolność wiązania azotu atmosferycznego przez Acetobacter diazotrophicus. Inżynieria Ekologiczna 12, 127-128.
 • Król M. J., Perzyński A., 2001. Charakterystyka bakterii ryzosfery zbóż z rodzaju Azospirillum. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricult, 88, 111-116.
 • Martinez-Espinosa R. M., Cole J. A., Richardson D. J., Wartmough N. J., 2011. Enzymology and ecology of the nitrogen cycle. Biochem. Soc. Transact. 39, 175-178.
 • Martyniuk S., 2002. Systemy biologicznego wiązania azotu. Nawozy i Nawożenie 1, 264-277.
 • Martyniuk S., 2008. Znaczenie procesu biologicznego wiązania azotu atmosferycznego w rolnictwie ekologicznym. J. Res. Appl. Agricult. Engin. 53, 9-14.
 • Martyniuk S., Oroń J., 2007. Bioróżnorodność mikrobiologiczna gleb na przykładzie bakterii wiążących azot atmosferyczny - oddziaływanie wybranych zabiegów agrotechnicznych. Fragmenta Agronom. 4, 18-23.
 • Martyniuk S., Oroń J., Martyniuk M., 2005. Diversity and numbers of root - nodule bacteria (rhizobia) in polish soils. Acta Soc. Botanicor. Pol.74, 83-86.
 • Natywa M., Selwet M., Ambroży K., Pociejowska M.. 2013. Wpływ nawożenia azotem i deszczowania na liczebność bakterii z rodzaju Azotobacter w glebie pod uprawą kukurydzy w różnych fazach rozwoju rośliny. Pol. J. Agronom. 14, 53-58.
 • Natywa M., Selwet M., Maciejewski T.. 2014. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych. Fragmenta Agronom. 31, 56-63.
 • Paul A. P., Clark F. E.. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, 231-235.
 • Piotrowska M., Kusewicz D.. 2007. Mikroflora gleby. [W:] Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Libudzis z Z., Kowal K., Żakowska Z. (red). PWN, Warszawa, 195-200.
 • Pisarska K., Pietr S. J., 2014. Bakterie endofityczne - ich pochodzenie i interakcje z roślinami. Post. Mikrobiol. 53, 141-151.
 • Podlaska B., Russ el S. 2013. Charakterystyka bakterii nitryfikacyjnych i ich rola w obiegu azotu. Tom 3. Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 263-279.
 • Sapek A., Sapek B., Pietrzak S., 2002. Obieg i bilans azotu w rolnictwie polskim. Nawozy i Nawożenie 1, 100-121.
 • Sapek B., Kalińska D., 2004. Mineralizacja organicznych związków azotu w glebie w świetle długoletnich doświadczeń łąkowych IMUZ. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 4, 183-200.
 • Starzyk J., Niewiadomska A., Wolna-Maruwka A., Swędrzyńska D., 2013. Zmiany liczebności Azospirillum i Azotobacter w glebie pod uprawą kukurydzy (Zea mays L.) z zastosowaniem różnych nawozów organicznych. Fragmenta Agronom. 30, 147-155.
 • Staszewski Z., 2012. Azot w glebie i jego wpływ na środowisko. Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska 4, 50-58.
 • Stremińska M. A., Błaszczyk M., 2004. Cykl biogeochemiczny azotu w glebach ekosystemów borów iglastych. Post. Mikrobiol. 43, 235-250.
 • Szarlip P., Włodarczyk T., Brzezińska M., Gliński J., 2010. Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions. Acta Agrophys. 187, 1-66.
 • Szostak B., Jezierska-Tys S., Bekier-Jaworska E., 2005. Intensywność procesu amonifikacji i nitryfikacji w glebie na terenie ferm świń. Acta Agrophys. 6, 251-260.
 • Wielbo J., Skorupska A., 2003. Ewolucja układu symbiotycznego Rhizobium - rośliny motylkowate. Post. Mikrobiol. 42, 263-283.
 • Wielgosz E., Szember A., Skwarek J., 2004. Wpływ wybranych roślin na liczebność i aktywność bakterii biorących udział w przemianach azotu. Ann. UMCS 59, 1689-1696.
 • Wyczółkowski A., Dąbek-Szreniawska M., 2005. Enzymy biorące udział w mineralizacji azotu organicznego. Acta Agrophys., Rozprawy i Monografie 3, 37-61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv66p185kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.