PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 65 | 4 | 647-655
Article title

Grzyby alergenne w bioaerozolu

Content
Title variants
EN
Allergenic fungi in bioaerosol
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zanieczyszczenia mykologiczne nadal pozostają najmniej poznanym komponentem bioaerozolu. Scharakteryzowano źródła zanieczyszczeń mykologicznych w bioaerozolu obszarów otwartych i pomieszczeń wewnątrzdomowych, specyfikę ich składu gatunkowego i czynniki warunkujące występowanie. Opisano także rodzaje najczęściej występujących w bioaerozolu grzybów alergennych: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium oraz grzyby drożdżoidalne: Saccharomyces i Candida. Przedstawiono lokalizację i biochemiczną aktywność alergenów grzybowych, z uwzględnieniem alergicznego odziaływania mykotoksyn i lotnych związków organicznych. Scharakteryzowano źródła i symptomy mykoalergii wziewnej i pokarmowej.
EN
Mycological pollution is presently the least known component of bioaerosol. Sources, species composition and factors determining occurrence of the mycological pollution of outdoor and indoor environments are described, as well as genera of the most common allergenic fungi of the bioaerosol: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium and yeast genera: Saccharomyces and Candida. Location and a biochemical activity of fungal allergens are presented, including the allergenic activity of mycotoxins and of volatile organic compounds. Sources and symptoms of inhaled and ingested mycoallergies are also characterized.
Keywords
EN
Journal
Year
Volume
65
Issue
4
Pages
647-655
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, K. Królewicza 4, 71-550 Szczecin, Polska
 • Department of Hydrobiology, Ichthyology and Biotechnology of Reproduction, Westpomeranian University of Technology in Szczecin, K. Królewicza 4, 71-550 Szczecin, Poland
 • Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, K. Królewicza 4, 71-550 Szczecin, Polska
 • Department of Hydrobiology, Ichthyology and Biotechnology of Reproduction, Westpomeranian University of Technology in Szczecin, K. Królewicza 4, 71-550 Szczecin, Poland
author
 • Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, K. Królewicza 4, 71-550 Szczecin, Polska
 • Department of Hydrobiology, Ichthyology and Biotechnology of Reproduction, Westpomeranian University of Technology in Szczecin, K. Królewicza 4, 71-550 Szczecin, Poland
References
 • Biedunkiewicz A., Ejdys E., 2011. Icicles as carriers of yeast-like fungi potentially pathogenic to human. Aerobiologia 27, 333-337.
 • Chmiel M., Frączek K., Grzyb J., 2015. Problemy monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 15, 17-27.
 • Crameri R., Garbani M., Rhyner C., Huitema C., 2014. Fungi: the neglected allergenic sources. Allergy 69, 176-185.
 • Dyląg M., Bień M., 2006. Negatywne zjawiska związane z obecnością grzybów w pomieszczeniach zamkniętych. Mikol. Lek. 13, 49-54.
 • Ejdys E., 2009. Wpływ powietrza na jakość bioaerozolu pomieszczeń szkolnych w okresie wiosennym i jesiennym - ocena mikologiczna. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 142-150.
 • Ejdys E., Biedunkiewicz A., 2011. Fungi of the genus Penicillium in scool buildings. Polish J. Environ. Stud. 20, 333-338.
 • Ejdys E., Dynowska M., Biedunkiewicz A., Sucharzewska E., 2013. On overview of the species of fungi occurring in school rooms - a four-year study. Pol. J. Environ. Stud. 22, 1691-1700.
 • Górny R. L., 2010. Aerozole biologiczne - rola normatywów higienicznych w ochronie środowiska i zdrowia. Med. Środ. 13, 41-51.
 • Grajewski J., 2006. Mikotoksyny i mikotoksykozy zagrożeniem dla człowieka i zwierząt. [W:] Mikotoksyny i grzyby pleśniowe. Zagrożenia dla człowieka i zwierząt. Grajewski J. (red.). Wyd. UKW Bydgoszcz, 117-148.
 • Grajewski J., Twarużek M., 2004. Zdrowotne aspekty oddziaływania grzybów pleśniowych i mikotoksyn. Alergia 3, 45-49.
 • Gutarowska B., 2010. Grzyby strzępkowe zasiedlające materiały budowlane. Wzrost oraz produkcja mikotoksyn i alergenów. Zesz. Nauk. Rozpr. Nauk./Politechnika Łódzka 398, 3-161.
 • Horner W. E., Helbing A., Salvaggio J. E., Lehrer S. B., 1995. Fungal allergens. Clin. Microbiol. Rev. 8, 161-179.
 • Jarzynka S., Dąbkowska M., Netsvyetayeva I., Swoboda-Kopeć E., 2010. Mikotoksyny - niebezpieczne metabolity grzybów pleśniowych. Med. Rodzin. 4, 113-119.
 • Krawczyński M., 2014. Choroby grzybicze gołębi. Porad. Hod. 8, 9-16.
 • Kubus Ż., Kłyszejko A., 2004. Zapach pleśni. Cz. III. Wpływ grzybów strzępkowych na nasze zdrowie. Bioskop 2, 15-18.
 • Lacey J., Crook B., 1988. Review: Fungal and actinomycete spores as pollutants of the workplace and occupational allergens. Ann. Occup. Hyg. 32, 515-533.
 • Lewandowska K., 2011. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych. Post. Nauk Med. 24, 274-285.
 • Lipiec A., 2002. Grzyby w etiologii chorób alergicznych. Współ. Alergol. 1, 10-14.
 • Mędrela-Kuder E., 2004. Mikroflora środowiska treningu jako czynnik kształtujący warunki higieniczno-zdrowotne obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Stud. Monogr. AWF Krak. 24, 5-128.
 • Mniszek W., Rogiński J., 2007. Wady konstrukcyjne budynków przyczyną zagrzybienia pomieszczeń. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 1, 31-44.
 • Mücke W., 2002. Schimmelpilze im Wohnbereich - Einführung und Umriss der Thematik mit Fallbeispielen. [W:] Schimmelpilze im Wohnbereich Mücke W. (red.). D.&M. Gräbner, Bamberg, 1-22.
 • Mücke W., Lemmen Ch., 1999. Schimmelpilze: Vorkommen, Gesundhetisgefahren, Schutzmaßnahmen. Ecomed, Landsberg.
 • Ogórek R., Pląskowska E., Kalinowska K., 2011. Charakterystyka i taksonomia grzybów rodzaju Alternaria. Mikol. Lek. 18, 150-155.
 • Pałczyński C., Wiszniewska M., Walusiak J., 2007. Pleśnie jako alergen zawodowy. Alergia 4, 28-32.
 • Rapiejko P., 1997. Wykorzystanie monitoringu zawartości pyłku roślin w atmosferze w medycynę. I Ogólnopolska Konf. Nauk. 'Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin'. Mat. Zjazdowe, Lublin, 243-247.
 • Rapiejko P., Lipiec A., Modrzyński M., 2004. Treshold pollen concentration necessary to evoke allergic symptoms. Inter. Rev. of Allergol. and Clin. Immunol. 10, 91-94.
 • Rogoz N., Kiziewicz B., Zdrojkowska E., 2013. Analiza stężenia zarodników Aspergillus w powietrzu budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w 2012 roku. Alergoprofil 9, 47-52.
 • Soroka P., Cyprowski M., Szadkowska-Stańczyk I., 2008. Narażenie zawodowe na mykotoksyny w różnych gałęziach przemysłu. Med. Pracy 59, 333-345.
 • Twarużek M., 2005. Wykorzystanie biologicznych testów (MTT, Premi®Test) w ocenie skażeń pomieszczeń mieszkalnych mikotoksynami grzybów pleśniowych. Praca doktorska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • Twarużek M., Grajewski J., Gareis M., 2012. Toxicity study of field samples from water damaged houses in flooded areas in Poland. [W:] Bioaerosols - 6th International Scientific Conference on Bioaerosols, Fungi, Bacteria, Mycotoxins in Indoor and Outdoor Environments and Human Health. Publisher/Copy Rights: Fungal Research Group Foundation.
 • Wiejak A., 2011. Ocena stopnia skażenia powietrza zarodnikami grzybów pleśniowych jako czynnik ekspertyzy mikologicznej. Prac. Inst. Tech. Budow. 3, 3-12.
 • Wolny-Koładka K., 2014. Grzyby z rodzaju Fusarium-występowanie, charakterystyka i znaczenie w środowisku. Kosmos 63, 623-633.
 • Zimny H., 2007. Co zagraża naszemu zdrowiu w domach, miejscach pracy i wypoczynku. Probl. Ekol. 4, 200-206.
 • Zyska B., 1999. Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, Warszawa.
 • Żukiewicz-Sobczak W., Sobczak P., Imbor K., Krasowska E., Zwoliński J., Horoch A., Wojtyła A., Piątek J., 2012. Zagrożenia grzybowe w budynkach i mieszkaniach - wpływ na organizm człowieka. Med. Ogól. Nauk. Zdr. 18, 141-146.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv65p647kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.