PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 65 | 4 | 631-636
Article title

Czy zwiększona zawartość dwutlenku węgla w powietrzu ma wpływ na sprawność intelektualną człowieka?

Content
Title variants
EN
Does the increased carbon dioxide content in the air have an effect on human intellectual performance?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szczególnym składnikiem powietrza atmosferycznego jest dwutlenek węgla, którego zawartość systematycznie wzrasta i w 2015 r. przekroczyła 400 ppm. Według norm europejskich i amerykańskich w pomieszczeniach zamkniętych zawartość CO2 nie powinna przekraczać 1000 ppm. Pomiary wykonane w pomieszczeniach szkolnych i salach uczelnianych wykazywały wielokrotne przekroczenie tej wartości, osiągając nawet 7000 ppm. Do niedawna uważano, że umiarkowanie podwyższone stężenie dwutlenku węgla (do ok. 5000 ppm) powoduje jedynie przejściowy dyskomfort (ból głowy, złe samopoczucie, niepokój), bez istotnego wpływu na funkcje umysłowe i jakość wykonywanej pracy. Coraz liczniejsze badania wskazują jednak na obniżoną zdolność percepcji i sprawność intelektualną, gdy zawartość CO2 w pomieszczeniach przekracza 1400 ppm. W bardzo starannie przeprowadzonych eksperymentach amerykańskich wykazano, że nawet przy umiarkowanie podwyższonym poziomie (2500 ppm CO2) może nastąpić upośledzenie działań decyzyjnych, zdolność do podejmowania inicjatywy i umiejętność myślenia strategicznego.
EN
Carbon dioxide is a specific component of atmospheric air, its content steadily increases, and in 2015 it exceeded 400 ppm. According to European and American standards indoor CO2 content should not exceed 1000 ppm. Measurements taken in school classrooms and university auditoria showed that this value was exceeded multifold, reaching reaching even 7000 ppm. Until recently it was thought that a moderately elevated levels of carbon dioxide (up to approx. 5000 ppm) cause only temporary discomfort (headaches, feeling unwell, anxiety), without significantly affecting the quality of work and mental functions. Increasing number of observations indicate a decreased ability of perception and intellectual performance, when the CO2 content in the room exceeds 1400 ppm. Very carefully conducted experiments in USA have demonstrated that even moderately elevated levels (2500 ppm CO2) can impair decision-making activities, the ability to take initiative and ability to think strategically.
Journal
Year
Volume
65
Issue
4
Pages
631-636
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katedra Fizyki i Agrofizyki, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Papieża Pawła VI nr 3, 71-459 Szczecin, Polska
 • Department of Physics and Agrophysics, Faculty of Environment Management and Agriculture, West Pomerania University of Technology in Szczecin, Papieża Pawła VI, 71-459 Szczecin, Poland
 • Katedra Fizyki i Agrofizyki, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Papieża Pawła VI nr 3, 71-459 Szczecin, Polska
 • Department of Physics and Agrophysics, Faculty of Environment Management and Agriculture, West Pomerania University of Technology in Szczecin, Papieża Pawła VI, 71-459 Szczecin, Poland
References
 • Allen J. G., Macnaughton P., Satish U., Santanam S., Vallarino J., Spengler J. D., 2015. Associations of cognitive function scores with carbon dioxide, ventilation, and volatile organic compound exposures in office workers: a controlled exposure study of green and conventional office environments. Environ. Health Perspect. 124, 6, 805-812.
 • Ashrae, 2007. Ventilation for acceptable indoor air quality. Standard 62.1. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
 • Bakó-Biró Zs., Clements-Croome D. J., Kochhar N., Awbi H. B., Williams M. J., 2011. Ventilation rates in schools and pupils' performance. Build. Environ. 48, 1-9.
 • Chmielewski K., 2011. Świeże powietrze w domu, szkole i pracy. Bud. Inż. Środ. 2, 443-447.
 • Chmielewski K. 2012. Jakość powietrza w budynkach a wentylacja powietrza. Install Reporter 3, 54-55.
 • Cichowicz R., Gawron-Skarbek A., Godala M., Zimna-Walendzik E., Sabiniak H., Szatko F., 2014. Ocena stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wybranych pomieszczeń uczelni wyższej. Probl. Hig. Epidemiol. 95, 287-291.
 • Cichowicz R., Sabiniak H., Wielgosiński G., 2015. The influence of a ventilation on the level of carbon dioxide in a classroom at a higher university. Ecol. Chem. Eng. S 22, 61-71.
 • Constantin D., Mazilescu C. A., Nagi M., Draghici A., Mihartescu A. A., 2016. Perception of cabin air quality among drivers and passengers. Sustainability 8, 852.
 • Dz.U., 2014. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. RP z 23 czerwca 2014 r. poz. 817.
 • Fisk W. J., Satish U., Mendel M. J., Hotchi T., Sullivan D., 2013. Is CO2 an indoor pollutant? Higher levels of CO2 may diminish decision making performance. REHWA 10, 63.
 • Gładyszewska-Fedoruk K., 2011. Analysis of stack ventilation system effectiveness in an average kindergarten in north-eastern Poland. Energy Build. 43, 2488-2493.
 • Jones A. P., 1999. Indoor air quality and health. Atm. Environ. 33, 4535-4564.
 • Kajtar L., Herczeg L., 2012. Influence of carbon-dioxide concentration on human well-being and intensity of mental work. Q. J. Hung. Meteorol. Serv. 116, 145-169.
 • Kajtar L., Herczeg L., Lang E., Hrustinzky T., Banhidi L., 2006. Influence of carbon dioxide pollutant on human well-being and work intensity. Proc. Int. Conf. 'Healthy Buildings 2006', Lisboa 4-8.07.2006, 1, 85-90.
 • Mainka A., Zajusz-Zubek E., 2015. Indoor air quality in urban and rural preschools in upper Silesia, Poland: particulate matter and carbon dioxide. Int. J. Environ. Res. Public Health, 12, 7697-7711.
 • Pacurar C., Cernazanu C., 2013. A study of CO2. influence on student activity in classroom. Rev. Română Ing. Civ. 4, 2, 79-88.
 • Pettenkofer M. V., 1858. Über den Luftwechsel in Wohngebäuden. München, Cotta'schenbuchhandlung.
 • Pkn, 2008. Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji. PN-EN 13779:2008. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Satish U., Mendell M., Shekhar K., Hotchi T. Sullivan D., Streufert S., Fisk W., 2012. Is CO2 an indoor pollutant? Direct effects of low-to-moderate CO2 concentrations on human decision-making performance. Env. Health Persp. 120, 1671-1677.
 • Skórska E., Bashutska U., Stankowski S., 2009. Measurements of carbon dioxide concentration [CO2] in atmosphere and influence of enhanced [CO2] on plants of wheat (Triticum aestivum L.). UNFU Sci. J. Ukraine 19.15, 198-205.
 • Vercruyssen M., Kamon E., Hancock P. A., 2007. Effects of carbon dioxide inhalation on psychomotor and mental performance during exercise and recovery. Int. J. Occupat. Safety Ergon. 13, 15-27.
 • Who, 2000. Air Quality Guidelines for Europe. World Health Organization Regional Office for Europe Copenhagen WHO Regional Publications. European Series 91.
 • Zhang X., Wargocki P., Lian Z., 2015. Effects of exposure to carbon dioxide and human bioeffluents on cognitive performance. Proc. Eng. 121, 138-142.
 • Zhang X., Wargocki P., Lian Z., 2016. Human responses to carbon dioxide, a follow-up study at recommended exposure limits in non-industrial environments. Build. Environ. 100, 162-171. Podziękowanie Autorzy dziękują Panu Ralfowi Keelingowi z Scripps CO2 Program za wyrażenie zgody na zamieszczenie w artykule aktualnej krzywej Keelinga.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv65p631kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.