PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 65 | 4 | 601-607
Article title

Korzyści ekologiczne ze stosowania pofermentu z biogazowni rolniczych jako nawozu organicznego

Content
Title variants
EN
Health and environmental benefits of utilization of post-fermentation pulp from agricultural biogas plants as a natural fertilizer
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Antropogeniczne zmiany klimatu związane z szybkim wzrostem zużycia paliw kopalnych przyczyniają się do poszukiwań nowych form wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz ograniczenia destrukcyjnego wpływu odpadów na środowisko naturalne. Znaczna ilość odpadów pochodzących zarówno z upraw rolniczych, jak i hodowli zwierząt gospodarskich stanowi poważny problem ich dalszego zagospodarowania. Jednym z rozwiązań może być zwiększenie liczby biogazowni rolniczych, dzięki którym z odpadów rolniczych produkowany jest biogaz, a z pozostałości pofermentacyjnej wartościowy nawóz, poferment. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem masy pofermentacyjnej jako nawozu organicznego oraz omówiono korzyści środowiskowe wynikające ze stosowania tego typu nawożenia, szczególnie w gospodarstwach ekologicznych.
EN
Anthropogenic changes of climate, related to the rapid increase in consumption of fossil fuels, call for the search of new forms of energy and heat production, and reduction of the destructive impact of wastes on the environment. Growing amount of wastes from both agricultural and livestock production poses a major problem for further development of farming. One of solution of the problem might be an increase in the number of biogas power plants producing biogas from agricultural wastes and valuable fertilizer product - post-fermentation pulp. The article presents issues related to the use of the post-fermentation pulp as an organic fertilizer and discusses environmental benefits from use of this kind of fertilizer especially in organic farms.
Journal
Year
Volume
65
Issue
4
Pages
601-607
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, C. K. Norwida 25, 50-375 WrocławPolska
 • Department of Agroecosystems and Green Areas Management, The Institute of Agricultural Engineering, The Faculty of Life Sciences and Technology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Poland
 • Zakład Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami, Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Polska
 • The Department of a Low Emission Energy Sources and Waste Management, The Institute of Agricultural Engineering, The Faculty of Life Sciences and Technology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Poland
 • Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska
 • The Chair of Energy Technologies, Turbines and Modelling of Thermal and Fluid Flow Processes, The Faculty of Mechanical and Power Engineering, Wrocław University of Science and Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
 • Zakład Mechaniki i Systemów Energetycznych, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska
 • The Department of Mechanical Engineering and Power Systems, The Faculty of Mechanical and Power Engineering, Wrocław University of Science and Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
References
 • Alburquerque A. J., Fuente C., Ferrer-Costa A., Carrasco L., Cegarra, Abad M., Bernal P. M., 2012. Assessment of the fertilizer potential of digestates from farm and agroindustrial residues. Biomass Bioen. 40, 181-189.
 • Arvaniti F., Magkos F., Zampelas A., 2006. Organic food: buying more safety or just peace of mind? A critical review of the literature. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 46, 23-56.
 • Bpp, 2010. Uwarunkowania lokalizacyjne i proces inwestycyjny budowy biogazowni rolniczych w województwie lubelskim. Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie.
 • Crinnion W., 2010. Organic foods contain higher levels of certain nutrients, lower levels of pesticides and may provide health benefits for the consumer. Environ. Med. 15, 4-12.
 • Dz.U., 2001. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. z 2001 r. nr. 112 poz. 1206.
 • Dz.U., 2007. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Dz. U. z 2007 r. nr 147 poz. 1033 z późn. zm.
 • Dz.U., 2008a. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. Dz. U. Nr 80 poz. 479.
 • Dz.U., 2008b. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Dz. U. Nr 119 poz. 765.
 • Gadomska J., Sadowski T., Buczkowska M., 2014. Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu. Probl. Hig. Epidem. 95, 556-560.
 • Gis W., Żółtowski A., Grzelak P., 2013. Potencjał produkcji biogazu w Polsce. Zesz. Nauk. Inst. Pojazdów 1, 13-20.
 • Jasiulewicz M., Janiszewska A. D., 2013. Potencjalne możliwości rozwoju biogazowni na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Inż. Roln. 2, 91-102.
 • Kamiński E., Markiewicz W., 2014. Technika nawożenia nawozami naturalnymi. ITP. Falenty, Kłudzienko.
 • Kocoń A., 2012. Nawozy naturalne i organiczne - współczesne zasady stosowania. IUNG PIB Puławy.
 • Kowalczyk-Juśko A., Szymańska M., 2015. Poferment nawozem dla rolnictwa. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
 • Łagocka A., Kamiński M., Cholewiński M., 2016. Biogas fermentation by-products - the utilization as a full-value fertilizer and its impact on the rural areas. II Int. Conf. Human Ecology. Wyd. Uczel. Zachodniopom. Uniw. Technol. W Szczecinie, 124-125.
 • MAE, 2009. Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie. Mazow. Agencja Energ. Warszawa.
 • MG, 2010. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce na lata 2010-2020. Min. Gosp. Warszawa.
 • Michalski T., 2002. Kukurydza źródłem surowca dla różnych gałęzi przemysłu. Wieś Jutra, 6, 47, 53-55.
 • Rembiałkowska E., 2000. Żywienie i żywność ekologiczna. Wiad. Zielar. 42, 5, 6-8.
 • Romaniuk W., 2005. Magazynowanie nawozu naturalnego. Poradnik. IBMER Warszawa; Duńskie Służby Doradztwa Rolniczego; Wydanie II.
 • Singh A., Pandey J., 2012. Metal contamination and health risk from consumption of organically grown vegetables influenced by atmospheric deposition in a seasonally dry tropical region of India. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 89, 384-389.
 • Żelezik M., 2009. Dlaczego rolnictwo ekologiczne. Rocznik Świętokrzyski. Ser. B, Nauki Przyr. Kielce 30, 155-166.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv65p601kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.