PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 65 | 2 | 257-266
Article title

Grzyby endofityczne traw - nasi wrogowie czy sprzymierzeńcy?

Content
Title variants
EN
Fungal endophytes of grasses - our enemies or allies?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Grzyby z rodzaju Epichloë to tzw. endosymbionty fakultatywne wielu gatunków traw. W stadium płciowym grzyb pasożytuje na roślinie: tworzy on na źdźbłach trawy specyficzne struktury zwane podkładkami, hamując jej kwitnienie i produkcję nasion. Dodatkowo, podkładki powstające na pędach wegetatywnych zmniejszają intensywność fotosyntezy. W stadium bezpłciowym Epichloë jest endofitem i jego obecność w tkankach rośliny nie daje żadnych widocznych symptomów choroby. Niemniej wiąże się ona z produkcją alkaloidów mających toksyczny wpływ na roślinożerców, co jest szczególnie istotne z gospodarczego punktu widzenia, w przypadku traw pastwiskowych i zwierząt hodowlanych. Mykotoksyny u bydła wywołują m.in. biegunki, problemy oddechowe, brak apetytu, martwicę tkanek czy poronienia. Prowadzi to do znacznych strat ekonomicznych. Intensyfikacja badań nad endofitami nastąpiła na przełomie lat 80. i 90., a dzięki poznaniu szczegółów biologii tych organizmów zaczęto lepiej zdawać sobie sprawę z ich właściwości. Z jednej strony korzystnych dla gospodarza (przynajmniej w określonych warunkach): trawy posiadające grzyba w stadium endofitycznym mają często większą biomasę, produkują więcej nasion, lepiej sobie radzą w skrajnych warunkach środowiska (np. w czasie suszy) i są bardziej odporne na roślinożerców (dzięki alkaloidom) od roślin niezainfekowanych. Z drugiej strony bardziej widoczne stało się zagrożenie, jakie endofity mogą stanowić dla zwierząt hodowlanych. Od tego momentu szczególnie intensywnie rozwijają się badania dotyczące ewentualnego praktycznego wykorzystania tych mikroorganizmów i produkowanych przez nie substancji, np. w medycynie, biotechnologii czy do ochrony roślin. Jednocześnie podejmuje się działania mające na celu zniwelowanie niekorzystnych skutków ich obecności w trawach paszowych. Na drodze selekcji oraz manipulacji genetycznych poszukuje się niepatogennych szczepów endofitów, nie powodujących chorób bydła, ani nie hamujących rozwoju roślin.
EN
Fungi of the genus Epichloë are so-called facultative endosymbionts of many grasses species. However, in the sexual stage fungus parasitizes on the plant; it creates specific structures, called stromata, on the blades of the grass inhibiting its flowering and seed production. Additionally, stromata formed on vegetative shoots diminish intensity of photosynthesis. In the asexual stage, Epichloë is an endophyte and its presence in the plants' tissues does not give any visible symptoms of the disease. Still, it involves production of alkaloids which have toxic effect on herbivores - it is particularly important from an economic point of view in the case of pasture grasses and livestock. Mycotoxins cause to cattle such conditions as diarrhea, respiratory problems, lack of appetite, tissue necrosis or miscarriages. This leads to large economic losses. Intensification of research on the endophytes has started at the turn of the 80's and 90's. Knowing details of the biology of these organisms, scientists began to be more aware of their properties. On the one hand, beneficial for the host (at least in certain circumstances): grasses with the fungus in the endophytic stage often have greater biomass, produce more seeds, cope better in extreme environmental conditions (e.g. during drought) and are more resistant to herbivores (thanks to alkaloids) than uninfected plants. On the other hand, the risk that endophytes can be dangerous for farm animals has become more evident. From that moment the studies on the possible practical deployment of these microorganisms and the substances they produce have been intensified and some of the results obtained found application in medicine, biotechnology and in plant's protection. At the same time researchers try to redress the adverse effects of fungi presence in the pasture grasses. By selection and genetic manipulation they search for nonpathogenic strains that neither cause disease to cattle, nor inhibit plant growth.
Journal
Year
Volume
65
Issue
2
Pages
257-266
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Umultowska 89, 60-995 Poznań, Polska
 • Department of Plant Taxonomy, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 60-995 Poznan, Poland
References
 • Afkhami M. E., Rudgers J. A., 2008. Natural History Note. Symbiosis Lost: Imperfect Vertical Transmission of Fungal Endophytes in Grasses. Am. Natural. 172, 405-416.
 • Aldous D., 1996. Endophytes in turfgrass. Know-how for Horticulture. Horticultural Research and Development Corporation. Gordon.
 • Aldrich-Markham S., Pirelli G., Craig A. M., 2007. Endophyte Toxins in Grass Seed Fields and Straw Effects on Livestock. Oregon State University Extension Service. Ext. Comm. EM 8598-E.
 • Bacon C. W., Porter J. K., Robbins J. D., Luttrell E. S., 1977. Epichloë typhina from tall fescue grasses. Appl. Environ. Microbiol. 34, 576-581.
 • Ball D., 2007. Forage management and grazing strategies to minimize fescue toxicosis. National Cattlemen's Beef Association, Nashville, TN.
 • Belesky D. P, West C. P., 2009. Abiotic Stresses and Endophyte Effects. [W:] Tall Fescue for the Twenty-first Century. Fribourg H. A., Hannaway D. B.. West C. P. (red.). American Society of Agronomy, Inc., Crop Science Society of America, Inc., Soil Science Society of America, Inc., Madison, WI, 49-64.
 • Bischoff K. M., De Rezende S. T., Larson T. M., Liu S., Hughes S. R., Rich J. O., 2011. Purification and characterization of arabinofuranosidase from the corn endophyte Acremonium zeae. Biotechnol. Lett. 33, 2013-2018.
 • Bouton J. H., Latch G. C. M., Hill N. S., Hoveland C. S., McCann M. A., Watson R. H., Parish J. A., Hawkins L. L., Thompson F. N., 2002. Reinfection of Tall Fescue Cultivars with Non-Ergot Alkaloid-Producing Endophytes. Agron. J. 94, 567-574.
 • Bush L., Boling J., Yates S., 1979. Animal disorders. [W:] Tall fescue. Buckner R. C., Bush L. P (red.). Buckner American Society of Agronomy, Madison, WI, 247-292.
 • Cagaš B., Flieger M., Olšovská J., 1999. Concentration of ergot alkaloids in Czech ecotypes of Lolium perenne and Festuca pratensis. Grass Forage Sci. 54, 365-370.
 • Chung K.-R., Schardl C. L., 1997. Sexual cycle and horizontal transmission of the grass symbiont, Epichloë typhina. Mycol. Res. 101, 295-301.
 • Clay K., 1988. Fungal endophytes of grasses, a defensive mutualism between plants and fungi. Ecology 69, 10-16.
 • Clay K., 1990. Fungal endophytes of grasses. Ann. Rev. Ecol. Syst. 21, 275-297.
 • Clay K., Cheplick G. P., 1989. Effect of ergot alkaloids from fungal endophyte-infected grasses on fall armyworm (Spodoptera frugiperda). J. Chem. Ecol. 15, 169-182.
 • Conover M. R., 2003. Impact of the consumption of endophyte-infected perennial ryegrass by meadow voles. Agricult. Ecosyst. Environ. 97, 199-203.
 • Cross D. L., 2000. Toxic effects of Neotyphodium coenophialum in cattle and horses. [W:] Proceedings of 4th International Neotyphodium/Grass Interactions Symposium. Paul V. H., Dapprich P. D. (red.). Soest, Germany, 219-235.
 • Cunningham I. J., 1949. A note on the cause of tall fescue lameness in cattle. Austr. Veter. J. 25, 27-28.
 • Czarnoleski M., Olejniczak P., Mikołajczak P., Lembicz M., Kozłowski J., 2010. Fungal endophytes protect grass seedlings against herbivory and allow economical seed production. Evol. Ecol. Res. 12, 769-777.
 • Czarnoleski M., Olejniczak P., Górzyńska K., Kozłowski J., Lembicz M., 2012. Altered allocation to roots and shoots in the endophyte-infected seedlings of Puccinellia distans (Poaceae). Plant Biol. 15, 264-273.
 • Easton H. S., 2007. Grasses and Neotyphodium endophytes, co-adaptation and adaptive breeding. Euphytica 154, 295-306.
 • Easton H. S., Lyons T. B., Cooper B. M., Mace W. J., 2009. Loline alkaloids for better protection of pastures from insect pests. Proc. New Zealand Grassland Assoc. 71, 151-154.
 • Ellis J. J., Yates S. G., 1971. Mycotoxins of Fungi from Fescue. Econ. Bot. 25, 1-5.
 • Faeth S. H., 2002. Are endophytic fungi defensive plant mutualists? Oikos 98, 25-36.
 • Fleetwood D. J., Scott B., Lane G. A., Tanaka A., Johnson R. D., 2007. A Complex Ergovaline Gene Cluster in Epichloë Endophytes of Grasses. Appl. Environ. Microbiol. 73, 2571-2579.
 • Górzyńska K., Lembicz M., Olszanowski Z., Leuchtmann A., 2010. An unusual Botanophila-Epichloë association in a population of orchardgrass (Dactylis glomerata) in Poland. J. Nat. History 44, 2817-2824.
 • Górzyńska K., Lembicz M., Olszanowski Z., Leuchtmann A., 2011. Botanophila-Epichloë interaction in a wild grass, Puccinellia distans, lacks dependence on the fly vector. Ann. Entomol. Soc. Am. 104, 841-846.
 • Gurney K. A, Mantle P. G Penn J., Garthwaite I., Towers N. R., 1994. Loss of toxic metabolites from Acremonium lolii, the endophyte of ryegrass, following mutagenesis. Naturwissenschaften 81, 362-365.
 • Hancock D. W., Andrae J., 2012. Novel Endophyte-Infected Tall Fescue. UGA Cooperative Extension Circular 861.
 • Hoveland C. S., 1993. Importance and economic significance of the Acremonium endophytes to performance of animals and grass plant. Agricult. Ecosyst. Environ. 44, 3-12.
 • Hoveland C. S., 2003. The fescue toxicosis story - an update. [W:] Proceedings of Beef Improvement Federation Meeting, 35th Symposium Annual Meeting. Lexington, KY, 20-24.
 • Hoveland C. S., 2009. Origin and history. [W:] Fribourg H. A., Hannaway D. B., West C. P. (red.). Tall fescue for the twenty-first century. Agron. Monographs 53, ASA, CSSA and SSSA, Madison, WI, 3-10.
 • Hoveland C. S., Haaland R. L., King C. C. Jr., Anthony W. B., Clark E. M., Mcguire J. A., Smith L. A., Grimes H. W., Holliman J. L., 1980. Association of Epichloë typhina fungus and steer performance on tall fescue pasture. Agron. J. 72, 1064-1065.
 • Hoveland C. S., Schmidt S. P., King C. C. Jr., Odom J. W., Clark E. M., Mcguire J. A., Smith L. A., Grimes H. W., Holliman J. L., 1983. Steer performance and association of Acremonium coenophialum fungal endophyte on tall fescue pasture. Agron. J. 75, 821-824.
 • Hume D. E., Ryan D. L., Cooper B. M., Popay A. J., 2007. Agronomic performance of AR37-infected ryegrass in northern New Zealand. Proc. New Zealand Grassland Assoc. 69, 201-205.
 • Iannone L. J., Mc Cargo P. D., Giussani L. M., Schardl C. L., 2013. Geographic distribution patterns of vertically transmitted endophytes in two native grasses in Argentina. Symbiosis 59, 99-110.
 • Iqbal J., Nelson J. A., McCulley R. L., 2012. Fungal endophyte presence and genotype affect plant diversity and soil-to-atmosphere trace gas fluxes. Plant Soil 364, 15-27.
 • Ju Y., Sacalis J. N., Still C. C., 1998. Bioactive Flavonoids from Endophyte-Infected Blue Grass (Poa ampla). J. Agricult. Food Chem. 46, 3785-3788.
 • Křen V., Cvak L., 1999. Ergot. The Genus Claviceps. Harwood Academic Publishers.
 • Larson B. T., Samford M. D., Camden J. M., Piper E. L., Kerley M. S., Paterson J. A., Turner J. T., 1995. Ergovaline binding and activation of D, dopamine receptors in GH4ZR7 cells. J. Anim. Sci. 73, 1396-1400.
 • Lembicz M., Olejniczak P., 2009. The fungus Epichloë typhina in populations of halophyte Puccinellia distans: salinity as a possible inhibitor of infection. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78, 81-86.
 • Lembicz M., Olejniczak P., Olszanowski Z., Górzyńska K., Leuchtmann A., 2009. Man-made habitats n hotspots of evolutionary game between grass, fungus and fly. Biodivers. Res. Conserv. 15, 47-52.
 • Lembicz M., Górzyńska K., Olejniczak P., Leuchtmann A., 2011. Geographical distribution and effects of choke disease caused by Epichloë typhina in populations of the grass Puccinellia distans in Poland. Sydowia 63, 35-48.
 • Leuchtmann A., Schmidt. D., Bush L. P., 2000. Different levels of protective alkaloids in Grassem with stroma-forming and seed-transmitted Epichloë /Neotyphodium endophytes. J. Chem. Ecol. 26, 1025-1036.
 • Mantle P. G., Weedon C. M., 1994. Biosynthesis and transformation of tremogenic indole-diterpenoids by Penicillium paxilli an Acremonium lolii. Phytochemistry 36, 1209-1217.
 • Miller R. J., 2014. Drugged. The Science and Culture Behind Psychitropic Drugs. Oxford University Press.
 • Monnet F., Vaillant N., Hitmi A., Coudret A., Sallanon H., 2001. Endophytic Neotyphodium lolii induced tolerance to Zn stress in Lolium. Physiologia Plantarum 113, 557-563.
 • Olejniczak P., Lembicz M., 2007. Age-specific response of the grass Puccinellia distans to the presence of a fungal endophyte. Oecologia 152, 485-494.
 • Pańka D., 2006. Meadow fescue infestation with Neotyphodium uncinatum and influence of endophyte on growth of microorganisms in vitro. Sustainable Grassland Prod. 11, 469-471.
 • Pańka D., 2008. Occurrence of Neotyphodium lolii and its antifungal properties. Phytopathologia 48, 5-12.
 • Pańka D., Piesik D., Jeske M., Baturo-Cieśniewska A., 2013. Production of phenolics and the emission of volatile organic compounds by perennial ryegrass (Lolium perenne L.)/Neotyphodium lolii association as a response to infection by Fusarium poae. J. Plant Physiol. 170, 1010-1019.
 • Patchett B. J., 2007. Loline Alkaloids, Analysis and Effects on Sheep and Pasture Insects. Lincoln University, New Zealand.
 • Powell D. G., 1996. Endophyte Toxicity, A Cause of Foal Mortality. Equine Dis. Quart. 16, 484-485.
 • Rickly Zinner R. A., 2011. Adaptation of lambs to an endophyte infected tall fescue seed diet. Theses and Dissertations - Animal and Food Sciences at UKnowledge. University of Kentucky.
 • Rowan D. D., Gaynor D. L., 1986. Isolation of feeding deterrents against argentine stem weevil from ryegrass infected with the endophyte Acremonium loliae. J. Chem. Ecol. 12, 647-657.
 • Roylance J. T., Hill N. S., Agee C. S., 1994. Ergovaline and peramine production in endophyte-infected tall fescue, independent regulation and effects of plant and endophyte genotype. J. Chem. Ecol. 20, 2171-2183.
 • Schardl C. L., 1996. Epichloë species, Fungal Symbionts of Grasses. Ann. Rev. Phytopathol. 34, 109-130.
 • Schardl C. L., 2009. Fungal Endophytes in Lolium and Festuca Species. [W:] Molecular Breeding of Forage and Turf. Yamada T., Spangenberg G. (red.). Springer Science + Business Media, LLC, New York, 285-291.
 • Stach A. J., 2014. Czynniki glebowe w infekcji trawy mannicy odstającej (Puccinellia distans) endofitycznym grzybem Epichloë typhina: określenie ich roli z zastosowaniem analiz przestrzennych. Praca doktorska. UAM Poznań.
 • Strickland J. R., Bailey E. M., Abney L. K., Oliver J. W., 1996. Assessment of the mitogenic potential of the alkaloids produced by endophyte (Acremonium coenophialum) infected tall fescue (Festuca arundinacea) on bovine vascular smooth muscle in vitro. J. Anim. Sci. 74, 1664-1671.
 • Strobel G. A., Torczynski R., Bollon A., 1997. Acremonium sp. - a leucinostatin A producing endophyte of European yew (Taxus baccata). Plant Sci. 128, 97-108.
 • Vazquez De Aldana B. R., Zabalgogeazcoa I., García Ciudad A., García Criado B., 2003. Ergovaline occurrence in grasses infected by fungal endophytes of semi-arid pastures in Spain. J. Sci. Food Agricult. 83, 347-353.
 • Wang Y., Dai C.-C., 2011. Endophytes, a potential resource for biosynthesis biotransformation, and biodegradation. Ann. Microbiol. 61, 207-215.
 • Wicklow D. T., Roth S., Deyrup S. T., Gloer J. B., 2005. A protective endophyte of maize: Acremonium zeae antibiotics inhibitory to Aspergillus flavus and Fusarium verticillioides. Mycol. Res. 109, 610-618.
 • Warda M., Kozłowski S., 2012. Grassland - a Polish resource. [W:] Grassland - a European Resource? Goliński P., Warda M., Stypiński P. (red.). Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation, Lublin, Poland, 3-16.
 • Williams M., Shaffer S. R., Garner G. B., Yates S. G., Tookey H. L., Kintner L. D., Nelson S. L., Mcginity J. T., 1975. Induction of fescue foot syndrome in cattle by fractionated extracts of toxic fescue hay. Am. J. Vet. Res. 36, 1353-1357.
 • Żurek M., Wiewióra B., Żurek G., Prończuk M. 2012. Occurrence of endophyte fungi on grasses in Poland - Review. Fungal Ecol. 5, 353-356.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv65p257kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.