PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 1 | 137-148
Article title

Energia z bioodpadów

Content
Title variants
EN
Energy from bio-waste
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zwrócono uwagę na fakt, że biogaz należy do alternatywnych źródeł energii, która uważana jest za bezpieczną i przyjazną dla środowiska. Ponadto zauważa się, że największymi producentami energii elektrycznej z biogazu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na terenie Unii Europejskiej są Niemcy, następnie Wielka Brytania i kolejno Luksemburg, Austria, Dania, Szwecja, natomiast Polska zajmuje 22 miejsce mając produkcję tej energii ponad 6-krotnie mniejszą niż średnia europejska. W artykule omówiono wytwarzanie biogazu wysypiskowego, rolniczego oraz oczyszczalnianego. Stwierdza się także, że w Polsce istnieją instalacje rolnicze produkujące biogaz, lecz potencjał kraju nie jest w pełni wykorzystany. Zauważalne jest, że popularyzacja zielonej energii biogazu dopiero się rozpoczyna, a polskie działania są spowolnione w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej np. Niemiec, Danii, Austrii czy Szwecji. W artykule wymienia się główne stymulatory rozwoju tego typu bioenergii, którymi są: wsparcie ekonomiczne dla inwestorów, dostęp do surowców oraz nowoczesnych technologii. Porównano także dane dotyczące rozwoju zielonej energii pochodzącej z biogazu w Pakistanie, Turcji na Litwie i w Polsce. Uwagę poświęcono również obawom społecznym dotyczącym budowy biogazowni w Polsce oraz potrzebie edukacji ekologicznej na ten temat. Przytoczone zostały artykuły prasowe z lokalnych gazet informujące o protestach mieszkańców przeciwko budowie biogazowni w różnych częściach Polski.
EN
This article focuses on the biogas as an alternative energy source considered to be safe and environmental friendly. The largest producers of biogas electricity per 1000 inhabitants in the EU are countries such as: Germany, followed by the United Kingdom, Luxembourg, Austria, Denmark and Sweden; Poland is ranked on the 22nd place and produces 6 times less than the European average. Production of land fill, agricultural and sewage biogas is shortly described. Some agricultural biogas plant installations in Poland do exist, but their potential is not fully exploited. According to the document "Polish Energy Policy until 2030" there are still places for new biogas plants that should be installed. It is noticeable that the popularization of green energy, and biogas in particular, is just getting started, and Polish operations are slowed down in comparison to the other European Union countries such as: Germany, Denmark, Austria and Sweden. The article lists some main stimuli of this type bio-energy development: economic support for investors, access to raw materials and modern technologies. Comparative data on the development of green energy from biogas in Pakistan, Turkey, Lithuania and Poland are also presented. Particular attention is given to the social concerns against construction of biogas plants in Poland, and to the need for better environmental education.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
1
Pages
137-148
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Wydziałowa Pracownia Dydaktyki Biologii i Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska
author
 • Wydziałowa Pracownia Dydaktyki Biologii i Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska
References
 • Abazi A., Ismaili M., Srbinovski M., 2011. The trend of the high school students' level of the environmental knowledge in the Republic of Macedonia. Proc. Social Behav. Sci. 15, 1395-1400.
 • Amjid S. S., Bilal M. Q., Nazir M. S., Hussain A., 2011. Biogas, renewable energy resource for Pakistan. Renew. Sustain. Energy Rev. 15, 2833-2837.
 • Bilen K., Ozyurt O., Bakirci K., Karsli S., Erdogan S., Yilmaz M., Comakli O., 2008. Energy production, consumption, and environmental pollution for sustainable development: a case study in Turkey. Renew. Sustain. Energy Rev. 12, 1529-1561.
 • Bojic M., 2004. Education and training in renewable energy sources in Serbia and Montenegro. Renew. Energy 29, 1631-1642.
 • Bond T., Templeton M. R., 2011. History and future of domestic biogas plants in the developing world. Energy Sustain. Develop.15, 347-354.
 • Budzianowski W. M., 2012. Sustainable biogas energy in Poland: prospects and challenges. Renew. Sustain. Energy Rev. 16, 342-349.
 • Budzianowski W. M., Chasiak I., 2011. The development of biogas fuelled power plants in Germany during the 2001-2010 decade: main sustainable conclusions for Poland. J. Power Technol. 91, 102-113.
 • Chaudhry A. M., Raza R., Hayat S., 2008. Renewable energy technologies in Pakistan: prospects and challenges. Renew. Sustain. Energy Rev. 13, 1657-1662, doi:10.1016/j.rser.2008.09.025.
 • Curkowski A., Mroczkowski P., Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G., 2009. Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie. Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warszawa.
 • Demirbas A. H., Demirbas I., 2007. Importance of rural bioenergy for developing countries. Energy Convers. Manage. 48, 2386-2398.
 • Devine-Wright P., Evans B., Fay H., Hunter S., Walker G. P., 2007. Harnessing community energies: explaining and evaluating community-based localism in renewable energy policy in the UK. Hinshelwood. Global Environ. Politics 7, 64-82.
 • Dudek J., 2009. Rola pomiarów przy opracowywaniu koncepcji odgazowywania składowisk odpadów komunalnych. Odpady XXI wieku. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Zakład Technologii Energii Odnawialnych Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.
 • Dudek J., Zaleska-Bartosz J., 2009. Biogaz źródłem energii z odpadów. Odpady w XXI wieku. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Zakład Technologii Energii Odnawialnych Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.
 • Dumanli A. G., Gulyurtlu I., Yurum Y., 2007. Fuel supply chain analysis of Turkey. Renew. Sustain. Energy Rev. 11, 2058-2082.
 • Erdogdu E., 2008. An expose´ of bioenergy and its potential and utilization in Turkey. Energy Policy 36, 2182-2190.
 • Gantar K., 2009. Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla na przykładzie rozwiązań Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Materiały z XXIII Konferencji z cyklu zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, 33-48.
 • Ilyas S. Z., 2006. Biogas program is a reason for its success. Am. Euras. J. Scient. Res. 1, 42-45.
 • Jędrczak A., 2008. Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN, Warszawa.
 • Jingjing L., Xing Z., DeLaquil P., Larson E. D., 2001. Biomass energy in China and its potential. Energy Sustain. Develop. 5, 66-80, doi:10.1016/S0973-0826(08)60286-0.
 • Juska A., Bartkus S., 2002. Energy in Lithuania. Ministry of Economy Lithuania, Lithuanian Energy Institute http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Projcet_Documents/RES_in_EU_and_CC/Lithuania.pdf
 • Kacprzak A., Michalska K., Romanowska-Duda Z., Grzesik M., 2012a. Rośliny energetyczne jako cenny surowiec do produkcji biogazu. Kosmos 61, 281-293.
 • Kacprzak A., Michalska K., Felczak J., 2012 b. Technologie biogazowe. [W:] Mikrotechnologie biogazowe jako innowacyjne narzędzie stymulowania rozwoju lokalnego. Kochańska E. (red.). Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, 42-90.
 • Katinas V., Markevicius A., 2006. Promotional policy and perspectives of usage renewable energy in Lithuania. Energy Policy 34, 771-780.
 • Kaya D., 2006. Renewable energy policies in Turkey. Renew. Sustain. Energy Rev. 10, 152-163.
 • Kochańska E., 2012. Technologia produkcji biogazu na bazie odpadów organicznych jako narzędzie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rolno-spożywczych. [W:] Mikrotechnologie biogazowe jako innowacyjne narzędzie stymulowania rozwoju lokalnego. Kochańska E. (red.). Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, 10-20.
 • Kołodziejczak G., Niemczewska J., 2009. Wpływ zmniejszania ilości gromadzonych odpadów organicznych na produktywność gazową składowisk odpadów komunalnych. Odpady XXI wieku. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej. Zakład Technologii Energii Odnawialnych Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.
 • Kołtyś S., Szymanek M., Dreszer K. A, 2009. Ocena technologii produkcji biogazu ze ścieków miejskich na przykładzie oczyszczalni ścieków 'HAJDÓW'. Inżynieria Rolnicza 6, 155-161.
 • Kone A. C., Buke, T., 2007. An Analytical Network Process (ANP) evaluation of alternative fuels for electricity generation in Turkey. Energy Policy 35, 5220-5228.
 • Kumider J., Zielnica J., 2006. Bioenergetyka szansą dla środowiska naturalnego. Wybrane zagadnienia. Poznań. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Lantz M., Svensson M., Bjornssonb L., Borjessona P., 2007. The prospects for an expansion of biogas systems in Sweden - Incentives, barriers and potentials. Energy Policy 35, 1830-1843.
 • Lantz M., 2004. Farm based biogas production for combined heat and power production: economy and technology. Environmental and Energy Systems Studies. Praca magisterska, Lund University, Lund.
 • Ledakowicz S., Krzystek L., 2005. Wykorzystanie fermentacji metanowej w utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Biotechnologia 3, 165-183.
 • Marecik R., Króliczak P., Cyplik P., 2006. Fitoremediacja - alternatywa dla tradycyjnych metod oczyszczania środowiska. Biotechnologia 3, 88-97.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2010. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce. Dokument przygotowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010. http://www.pigeo.org.pl/pliki/tresci_pl/137/Kierunki%20Rozwoju%20Biogazowni%20Rolniczych%20w%20Polsce%20na%20lata%202010-2020.pdf.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2010. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. http://bip.mg.gov.pl/files/upload/11992/Krajowy%20plan%20dzialania%20projekt%20z%20dnia%2029.10.2010%20r.pdf.
 • Miszczak M., Waszkiewicz C., 1988. Energia Słońca, wiatru i inne. Wydawnictwo 'Nasza Księgarnia', Kraków.
 • Mussal F.D., Kuik O., 2011. Local acceptance of renewable energy - A case study from southeast. Energy Policy 39, 3252-3260.
 • Nilsson L. J., Pisarek M., Buriak J., Oniszk-Popławska A., Bućko P., Ericssona K., Jaworski Ł., 2006. Energy policy and the role of bioenergy in Poland. Energy Policy 34, 2263-2278.
 • Ordza T., 2012a. Edukacja ekologiczna jako narzędzie służące do zwiększania świadomości społecznej na temat produkcji biogazu, zielonej energii oraz biogazowi. Praca magisterska, Pracownia Dydaktyki Biologii i Przyrody, Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Ordza T., 2012b. Energetyczne odpady. Wszechświat 113, 45-47.
 • Piepiorka W., 2010. W powiecie człuchowskim powstanie piąta biogazownia rolnicza. Dziennik Bałtycki, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/205664,powiat-czluchowski-piata-biogazownia-staje-w-uniechowku,id,t.html.
 • Portal biogazowy, 2012. Mapa biogazowni funkcjonujących w Polsce. http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=109466379541783546908.000492e79d0a31e4fac77 oraz http://portalbiogazowy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=84.
 • Romanowska-Duda Z. B., Grzesik M., 2008. Zastosowanie pomiarów biometrycznych roślin w monitorowaniu środowiska i produkcji biomasy do celów energetycznych. [W:] Ekotoksykologia w ochronie środowiska. Kołwzan B., GrabasaK. (red.). Wydawnictwo PZITS, 327-334.
 • Sahir M. H., Qureshi A. H., 2008. Assessment of new and renewable energy resources potential and identification of barriers to their significant utilization in Pakistan. Renew. Sustain. Energy Rev. 12, 290-298.
 • Schmuck P., Wüste A., 2012. Bioenergy villages and regions in Germany: an interview study with initiators of Communal Bioenergy Projects on the success factors for restructuring the energy supply of the community. Sustainability 4, 244-256.
 • Siemons R. V., 2002. How European waste will contribute to renewable energy. Energy Policy 30, 471-475.
 • Simon S., Wiegmann K., 2009. Modelling sustainable bioenergy potentials from agriculture for Germany and Eastern European countries. Biomass Bioenerg. 33, 603-609.
 • Srbinovski M., 2005. The relationships between some cognitive and affective environmental educational areas' Prosvetnodelo. Environ. Educ. SEEU Rev. 2, 223-239.
 • Stasińska B., 2009. Ograniczenie emisji metanu z kopalń węglowych poprzez katalityczne oczyszczanie powietrza wentylacyjnego. Polityka Energetyczna 12, 123-132.
 • Svensson M., Christensson K., Bjornsson L., 2005. Biogas production from crop residues on a farm-scale level: is it economically feasible under conditions in Sweden? Bioproc. Biosyst. Engine. 28, 139-148.
 • Szymanowski K., 2011. Parchowo budowa biogazowni najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Dziennik Bałtycki, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/411060,nie-bedzie-biogazowni-w-parchowie-mieszkancy-zablokowali,id,t.html?cookie=1.
 • Ustawa o odpadach, 2008. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081560969.
 • Walker G., 2008. What are the barriers and incentives for community-owned means of energy production and use? Energy Policy 36, 4401-4405.
 • Wojtczak J., Bajda L., 2010. BioGaz, Jarocin. Wydawnictwo Biogaz-Tech Sp. z o.o.
 • Zdanowska L., 2011. Pomóżcie nam! Wielki sprzeciw mieszkańców. Tygodnik Tucholski, http://www.archiwum.tygodnik.pl/?o=art&n=6195.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p137kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.