PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 62 | 1 | 61-67
Article title

Czynniki ograniczające konkurencję u grabarzy (Coleoptera: Nicrophorus)

Content
Title variants
EN
Factors limiting competition of the burying beetles (Coleoptera: nicrophorus).
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nekrofagiczne chrząszcze z rodzaju Nicrophorus (grabarz) w wyniku intensywnej konkurencji o zasoby, wykształciły szereg mechanizmów redukujących negatywne oddziaływanie rywali. Najważniejszym z nich jest opieka samca i samicy nad potomstwem. Grabarze zakopują oraz przygotowują padlinę tak, aby stanowiła bazę pokarmową dla potomstwa. Osobniki rodzicielskie zostają w dole rozrodczym, aż do momentu przemiany larw w poczwarki. Jednak nie mniej ważny element stanowi fenologia omawianej grupy. Preferencje siedliskowe oraz aktywność sezonowa poszczególnych gatunków skorelowane są z występowaniem konkurentów. Grabarze występujące w tym samym czasie zwykle zasiedlają odmienne siedliska. W okresie jesiennym może dochodzić do zmiany preferencji siedliskowych. Dzieje się tak, ponieważ grabarze dążą do zmagazynowania dużej ilości materiałów zapasowych przed hibernacją. Aktywność chrząszczy z rodzaju Nicrophorus przypada głównie na okres od godzin popołudniowych do zmierzchu. Jednakże, i w tym przypadku duży wpływ ma konkurencja ze strony innych owadów. Aktywne w tym samym czasie grabarze zamieszkują różne środowiska. Natomiast u chrząszczy zamieszkujących podobne siedliska obserwuje się przesunięcie szczytów ich aktywności dobowej względem siebie. Innym mechanizmem mającym redukować konkurencję są preferencje odnośnie wielkości wykorzystywanych zasobów pokarmowych.
EN
Beetles of the Nicrophorus species (burying beetles) under the pressure from scavengers developed a number of mechanisms that reduce negative impact of rivals. The most important mechanism is extensive parental care provided by the male and female. Burying beetles conceal carcasses underground and prepare them for the consumption by their young. Parents stay in the resources until the offspring transforms to the pupa. But equally important part of reduced competition strategies is phenology of burying beetles. Habitat preferences and seasonal activity of the Nicrophorus species are correlated with the presence of competitors. Usually burying beetles occurring at the same time, occupy different habitat. During the autumn period niche releases are observed, because species only need feeding before hibernation. Beetles of Nicrophorus species mostly are active from late afternoon to the nightfall. But diurnal activity of burying beetles depends also of competition from other insects. Beetles active at the same time, prefer different habitats. However, the beetles occupying the same habitat have their peaks of diurnal activity shifted relative to each other. Another mechanism which might reduce competition from other carrion beetles is carcasses preferences.
Keywords
Journal
Year
Volume
62
Issue
1
Pages
61-67
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Zakład Zoologii Systematycznej Wydział Bilogii UAM ul. Umultowska 89 61-614 Poznań, Polska
References
 • Kocarek P., 2001. Diurnal activity rhythms and niche differentiation in a carrion beetle assemblage (Coleoptera: Silphidae) in Opava, the Czech Republic. Biol. Rhythm Res. 32, 431-438.
 • Kocarek P., Benko K., 1997. Vyskyt a sezonni aktivita brouku celedi Silphidae na Hlucisku (Slezko, Ceska Republika). Cas. Slez. Muz. Opava 46, 173-179.
 • Meierhofer I., Schwarz H. H., Muller J. K., 1999. Seasonal variation in parental care, offspring development, and reproductive success in the burying beetle, Nicrophorus vespillo. Ecol. Entomol. 24, 73-79.
 • Novak B., 1965. Faunistico - ekologicka studie o hrobaricich z polnich biotope hane (Col. Silphidae). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium 19, 121-152.
 • Pukowski E., 1933. Okologische Untersuchungen an Necrophorus. Zeits. Okol. Morfol. Tiere 27, 518-586.
 • Scott M. P., 1998. The ecology and behavior of burying beetles. Annu. Rev. Entomol. 43, 595-618.
 • Smith R. J., 2002. Effect of larval body size on overwinter survival and emerging adult size In the burying beetle, Nicrophorus investigator. Can. J. Zool. 80, 1588-1593.
 • Smith R. J, Merrick M. J., 2001. Resource availability and population dynamics of Nicrophorus investigator, an obligate carrion breeder. Ecol. Entomol. 26, 173-180.
 • Smith G., Trumbo S. T., Sikes D. S., Scott M. P., Smith R. L., 2007. Host shift by the burying beetle, Nicrophorus pustulatus, a parasitoid of snake eggs. J. Evol. Biol. 20, 2389-2399.
 • Spicarova N., 1974. Diurnal Activity of Young Indyviduals of the Species Necrophorus germanicus (Col. Silphidae). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium 47, 179-188.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p61kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.